51.8142271,-3.8625442999999677,13

Contact us

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynamman, Ammanford
Carmarthenshire, SA18 1AH

Tel:01269 822 108
Email:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 Mrs Jones Cari IMG 1409 Jane Christine

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

HOMEWORK

Homework will be sent out every Friday and is due back the following Monday.

Homework

 

READING BOOKS 

The children need to ensure that they bring their reading books and personal reading record books to school every Monday. The children participate in Guided Reading Sessions through the week, and we encourage the pupils to read at home to an adult on a regular basis, at least once a week. We also encourage parents to write comments in the reading record books when your child has read.

 

Reading

FRUIT

We have snack time every afternoon where your child is able to bring a piece of fruit or a healthy snack. Please ensure that all fruit or fruit pots are clearly labled with your childs name.

 

Fruit

 

PE ACTIVITIES

Foundation Phase 2  (Miss Griffiths) children will be undertaking P.E. activities on Monday and Foundation Phase 3 (Mrs Jones) on Tuesday. Your child will need suitable clothing to undertake these activities, e.g. shorts, T-shirt & black plimsolls . Please bring these to School as soon as possible. They will be kept in the bags supplied.

 

Pe

 

UNIFORM 

Please can you make sure all of your child's uniform is labelled with his/her name.

 

Uniform

 

If you have any questions or concerns regarding your child’s work and/or wellbeing at school please do not hesitate to contact us.

Thank you

Mrs Jones/Miss Griffiths

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

Tymor 1 - Themau - Myfi a’r Goedwig 

Codi hunan barch y plant. Trafod teimladau’r plant, hapus / trist/ crac.
Ffurfio perthnasoedd ac aros eu tro. Meddwl am ffordd arall i ddatrys problemau. Didoli sefyllfaoedd yn ôl Cywir / Anghywir, Pwysig / Ddim yn bwysig. Actio.
Creu gemau.
Storiau - Yr Iesu’n gwella’r gwahanglwyf. Iesu yn golchi traed. Merch Jairus. Y dair goeden. acceus yn y goeden. Geni’r Baban Iesu – stori draddodiadol. Geni’r Baban Iesu heddiw.
Gwyl Iddewig Sukkot a Hannuka - Cymharu Sukkot i’r Cynhaeaf. Cymharu Hannuka i’r Nadolig.  

 

Tymor 2 - Thema - Darganfod - y Gofod  

Datrys problemau. Creu gweddi.
Mynegi barn a rhesymu beth oedd y peth Cywir / Anghywir i’w wneud. Rhagfynegi.
Actio, Didoli yn ôl Teg / Anheg, Da / Drwg. Trafod teimladau eu hunain a’u ffrindiau.
Cymharu digwyddiadau o fewn crefyddau.
Storiau - –Y ddwy felin wynt . Yr Iesu yn tawelu’r Storm. Mari Jones a’i Beibl Y Ddau Adeiladwr. Yr Iesu yn yr Anialwch – Dydd Mawrth Ynyd. Y Swper Olaf. Dewi Sant. Y Deg Pla. Gŵyl Hindwaidd – Holi. Gŵyl Iddewig Seder 

 

Tymor 3- Themau - Dŵr a Darganfod. 

Gwerthfawrogi eu lles eu hunain a lles pobl eraill a chyfrannu ato. Meddwl am ffyrdd eraill i ddatrys problemau. Didoli yn ôl Cywir / Anghywir, Mwyaf pwysig / Lleiaf pwysig. Cymharu bywydau / credoau a ffyrdd o fyw. Trafod, mynegi barn, Actio. Pwysigrwydd pobl, eu swyddi a’u cyfraniadau nhw i’r gymuned.
Storiau - Jona. Noa. Jac Abertawe. Moses yn yr Hesg. Grace Darling. Guru Nanak. Gwladys Aylward. Mr. Griffiths caredig. Barnabas.  

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Tymor 1 - Themau - Myfi a’r Goedwig 

Llafar - Mynegi barn, trafod, rhagfynegi, odl, cyd ddarllen pennillion, cyd ddweud ac ail ddweud stori Pie Corbett - Siôn Ddiog, Partneriaid parablu, holi ac ateb cwestiynau, mynegi barn, adnabyddiaeth or wyddor a’i threfn.
Ysgrifennu – newyddion, disgrifiadol, rheolau, ffeithiol.ansoddeiriau, adnabyddiaeth or wyddor a’i threfn. Datblygu sgiliau llawysgrifen.
Atalnodi – priflythyren, atalnod llawn, dyfyn-nodau, y marc cwestiwn. Gweithgareddau Sillafu, Synau a Llythrennau, gwaith geiriadur, sillafu gyda Sara sarff, TGCh
Gweithgareddau darllen - llyfrau Prosiect X, darllen pâr, unigol, darllen a deal, gwaith geiriadur, dadgodio geiriau, darllen ar goedd.
Patrymau brawddegol - rwy’n , mae gen i, roeddwn i, roedd, gwelais, es i,
Ansoddeiriau
Ymweliadau, Heriau.  

 

Tymor 2 - Thema - Darganfod - y Gofod  

Llafar- darllen a chyd ddarllen pennillion, gofyn ac ateb cwestiynau, mynegi barn, creu deialog. Patrymau brawddegol - ffordd cryno’r ferf, es i, gwelais i,gwelon ni, nhw, gwelodd,roeddwn i, roedden nhw, roedden ni.
Ysgrifennu - ansoddeiriau, cymariaethau, bwydlen, rhestr, cerdyn post, ffeithiol, storiau, cyflythrennau, dyddiadur, Datblygu sgiliau llawysgrifen.
Atalnodi – priflythyren, atalnod llawn, y coma, y gofynnod, dyfyn-nodau, Gweithgareddau Sillafu, Synau a Llythrennau, gwaith geiriadur, sillafu gyda Sara sarff, croeseiriau, chwilair.
Gweithgareddau darllen - llyfrau Prosiect X, darllen pâr, unigol, darllen a deall, trefnu digwyddiadau stori, gwaith geiriadur, dadgodio geiriau, darllen ar goedd.
Ymweliadau, Heriau. TGCh. 

 

Tymor 3 - Themau – Dŵr a Darganfod. 

Llafar - Mynegi barn, trafod, rhagfynegi, deialog, cyd ddweud ac ail ddweud storiau Pie Corbett, odl, cyflythrennau, stori drên, cyd ddarllen pennillion
Ysgrifennu – ffeithiol, gwybodaeth, hysbysebion, storiau, barddoniaeth, dyddiadur, sgript (deialog) idiomau,ansoddeiriau, rhestr, ryseit, cerdyn post, cyflythrennau. Datblygu sgiliau llawysgrifen.
Gweithgareddau Sillafu, Synau a Llythrennau, gwaith geiriadur, sillafy gyda Sara sarff, Patrymau brawddegol - ffordd cryno’r ferf ais, es i, odd, on, roeddwn, roedd, roedden ni, nhw, byddaf, mae gen i.
Atalnodi – atalnod llawn, priflythyren, dyfyn-nodau, ebychnod, collnod, gofynnod.
TGCh
Gweithgareddau darllen - llyfrau Prosiect X, darllen pâr, unigol, darllen a deal, dadgodio geiriau, gwaith geiriadur, darllen ar goedd.
Cyflwyno Saesneg. Gemau iaith, Heriau Ymweliadau.

Datblygiad Mathemategol

Tymor 1 

Enw a lleoliad rhif, trefn rhifau, patrymau rhif, problemau rhif. Gweithgareddau cyn rhwng ac ar ôl. Bondiau rhif. Odrifau ac eilrifau. Rhifolion.
Gweithgareddau a geirfa adio, tynnu, adio 2 a 3 rhif, creu a threfnu rhifau 2 ddigid.
Rhifau dwbl a hanner rif.
Trefnu ac enwi dyddiau’r wythnos a misoedd y flwyddyn.
Arian – enwau a gwerth darnau arian hyd at £2.00.
Amser – yr awr ar y cloc analog a digidol, ½ awr wedi ar y cloc analog a digidol.
Pwyso – trwm ac ysgafn, cydbwyso, amcangyfrif pwysau. Cyflwyno geirfa pwyso. Siapiau 2D a 3D.
Onglau sgwâr. Casglu, threfnu a dehongli data- graffiau, Diagram Carroll, Diagram Venn, tabl amledd.
Siapiau cymesur a llinellau cymesur. Chwarae gemau mathemategol. 

 

Tymor 2 

Dewis a defnyddio ffeithiau rhif a strategaethau meddwl perthnasol. Rhifo ymlaen ac yn ôl, patrymau rhif, odrifau ac eilrifau, bondiau rhif. Gweithgareddau a geirfa adio, tynnu, lluosi. Adio 2 a 3 rhif. adio 10 i rifau penodedig. Tynnu 10 o rifau penodedig.
Casglu, threfnu a dehongli data- graffiau, Diagram Carroll, Diagram Venn, tabl amledd.
Darganfod ½ yn ymarferol. Adio ffracsiynau. Darganfod troad cyflawn a rhan droad, ½ troad, ¼ troad. Rhifolion. Talgylchu. Parau,
Arian – Adio a thynnu hyd at a thu hwnt i £1.00.
Mesur - offer ansafonol a safonol, amcangyfrif mesur, problemau mesur. Cyflwyno geirfa mesur. Problemau pwyso, cydbwyso.
Chwarae gemau mathemategol. TGCh 

 

Tymor 3 

Dewis a defnyddio ffeithiau rhif a strategaethau meddwl perthnasol. Rhifo ymlaen ac yn ôl, patrymau rhif, odrifau ac eilrifau, bondiau rhif.
Gweithgareddau a geirfa adio, tynnu, lluosi. Galw tablau lluosi i gôf. Adio 2 a 3 rhif. adio 10 i rifau penodedig. Tynnu 10 o rifau penodedig. Adio 11 i rif ac 19 i rif.
Trefnu rhifau hyd at a thu hwnt i 100.
Amcangyfrif atebion i gyfrifiadau.
Gweithgareddau Yn fwy na…, Yn llai na…, symbolau , > <
Casglu, threfnu a dehongli data- graffiau, Diagram Carroll, Diagram Venn, tabl amledd.
Amser ½ awr wedi, ¼ awr wedi, ¼ i ar gloc analog a digidol.
Darganfod ½ a ¼ yn ymarferol. Adio ffracsiynau. Darganfod troad cyflawn a rhan droad, ½ troad, ¼ troad. Onglau sgwar – adnabod bod ¼ troad yn gyfystyr ag ongl sgwâr. Rhifolion. Talgylchu. Parau, Arian – Adio a thynnu hyd at a thu hwnt i £1.00.
Siapiau 2D/3D
Mesur - offer ansafonol a safonol, amcangyfrif mesur, problemau mesur. Cyflwyno geirfa mesur. Cynhwysedd a phroblemau cynhwysedd. Arwynebedd.
Chwarae gemau mathemategol. TGCh

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Tymor 1 - Themau - Myfi a’r Goedwig 

Enwau allanol rhannau’r corff. Y 5 synnwr. Gwaith Maes.Datblygiad plentyn i oedolyn.
Tebygrwydd / gwahaniaeth rhwng adar, anifeiliaid, planhigion. Tebygrwydd / gwahaniaeth rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill. Cadw’n heini a bwyta’n iach. Pethau byw, ddim yn fyw, unwaith yn fyw Enwau prif rannau allanol planhigion. Coginio.
Creu symbolau i gynrychioli llun yn y dosbarth, ysgol, Brynaman, tywydd. Cyfeiriad I’r Chwith ac I’r Dde. Chwedlau Cymreig. Bywyd person lleol – Adelina Patti.
Arwyddocad Dydd y Pabi Coch, Noson Tŵn Gwyllt, Y Fari Lwydo Offer recordio.  

 

Tymor 2 - Thema - Darganfod - y Gofod  

Dydd a Nos, absenoldeb goleuni, cysgodion, tryfu berw’r ddŵr.
Grymoedd – tynnu a gwthio, graddfa Beaufort, magnedau.
Sut mae hadau yn cael eu gwasgaru? Cywion – arsylwi, arbawf plu yn dal dŵr. Coginio Geirfa cyfeiriad. Cyfeiriad grid. Creu a dilyn cyfarwyddiadau. Gwaith Maes Y pentref, Castell Henllys/Sain Ffagan/Pwll Glo.
Gwaith mapio – creu mapiau a dilyn mapiau. Darllen allwedd a chreu allwedd. Creu cynllun o’r dosbarth/ystafell.
Amodau gweithio i blant yn Oes Fictoria – Mari’r amddifad, Sam a Sara ar y fferm, Susan Rees yn y pwll glo. Cyflwyno’r Celtiaid.
Bee Bot. Offer recordio 

 

Tymor 3 - Themau – Dŵr a Darganfod. 

Cylch bywyd y broga a’r pili pala. Y Cylched Dŵr. Arsylwi ar natur o gwmpas yr ysgol a’u cymharu â natur fforestydd glaw. Arsylwi a chymharu bywyd y pwll dŵr a bywyd y môr.
Grwpio a didoli gan ddefnyddio TGCh ar brydiau. Geirfa a phriodweddau Lletglir, Afloyw, Tryloyw.
Adnabod peryglon trydan. Dysgu enwau rhannau cylched trydan. Creu cylched trydan syml ac un mwy cymleth. Arbrofi gyda defnyddiau sydd yn cario trydan. Grymoedd.
Gwaith maes i’r Mwmbwls a Wildfowl and Wetlands. Arbrofion – prawf teg. Arbrofi gyda chysgodion. Enwau’r pedair gwlad yn y Deyrnas Unedig. Lleoliad Cymru o fewn y Deyrnas Unedig. Lleoliad Brynaman o fewn Cymru. Cymharu dau le – Y Mwmbwls a Brynaman. Gwaith Maes i’r Mwmbwls.
Geirfa cyfeiriad. Cyfeiriad grid. Creu a dilyn cyfarwyddiadau.
Chwedl Cymreig. Bywyd yn Oes y Cestyll. Coginio. Gosod arteffactau a digwyddiadau hanesyddol mewn trefn.

Datblygiad Corfforol

Tymor 1 - Themau - Myfi a’r Goedwig 

Dawns draddodiadol – Cyflwyno ac adolygu camau sef Slip Jac, Pitter Patter, Cloc, Siswrn, codi traed i fyny ac i lawr, creu sŵn uchel / isel, symudiadau sawdl i fysedd traed.
Gymnasteg – Teithio mewn ffyrdd gwahanol – ar eu traed, dwylo a thread, loncian, cerdded, rhedeg.
Teithio dros, o dan a thrwy cyfarpar. Cysylltu gweithredoedd syml mewn dilyniant. Cynnal pwysau ar bwyntiau e.e. penelin, penglin, pen a dwylo.
Datblygu ymwybyddiaeth synhwyraidd.
Gemau – taflu a dal dros / o dan y fraiche, sboncio. Deall rheolau gemau. Gweithio ar eu pen eu hunain a gyda eraill mewn grŵp bach / mawr. 

 

Tymor 2 - Thema - Darganfod - y Gofod  

Dawns draddodiadol – Cyflwyno ac adolygu camau sef Slip Jac, Pitter Patter, Cloc, Siswrn, codi traed i fyny ac i lawr, creu sŵn uchel / isel, symudiadau sawdl i fysedd traed.
Dawns Greadigol – Teithio ar draed a dwylo. Datblygu dilyniant yn gweithio ar lefelau gwahanol. Arbrofi gyda chyflymder a chyfeiriad. Geirfa cyfeiriad.
Creu siapiau caeedig, estynedig, tal, hir, byr, llydan, isel.
Gemau - Gweithio ar eu pen eu hunain a gyda eraill mewn grŵp bach / mawr. Taflu, dal a rholio pêl. Datblygu ymwybyddiaeth o wagle. Ymosod ar darged a’i amddiffyn.
Sgiliau Tenis, cadw rheolaeth dros y bêl ar raced. 

 

Tymor 3 - Themau – Dŵr a Darganfod. 

Gemau – Datblygu ymwybyddiaeth synhwyraidd. Ymwybyddiaeth o’r corff. Adnabod yr effeithiau a gaiff ymarfer corff ar eu cyrff wrth iddynt symud.Cydweithio a chyd-chwarae. Teithio gan newid cyflymder, cerdded, loncian, sbrint. Gweithgareddau pâr, unigol, tîm. Cadw rheolaeth dros y bêl, pasio pêl, taflu pêl, cicio pêl. Datrys problemau syml. Deall a dilyn rheolau gemau syml.
Dawns draddodiadol – Gwahaniaethu rhwng camau Slip Jac, Toby, cerdded ymlaen, yn ôl, sgipio. Cyflwyno dawnsfeydd gwerin Cymreig. Arddangos dawnsfeydd / camau o flaen eu cyfoedion. Gwaith unigol, pâr, grŵp. Symudiadau clocwedd a gwrthglocwedd. Cydweithio, mynegi barn, gwrando ar eraill.
Gymnasteg – Teithio ar draed a dwylo. Cysylltu gweithredoedd syml mewn dilyniant. Gweithio ar lefelau gwahanol. Arbrofi gyda chyflymder a chyfeiriad. Geirfa cyfeiriad.
Creu siapiau caeedig, estynedig, tal, hir, byr, llydan, isel. Datblygu ymwybyd 

Datblygiad Creadigol

Tymor 1 - Themau - Myfi a’r Goedwig 

Tynnu llun wynebau – Apple Mac / peintio / pensil. Cymysgu lliwiau 2/3 lliw. Peintio fel yr arlunydd Siani Rhys James. Sgiliau papur – rholio, sgrynsio, plygu, cyrlio, sbeiral, torri’n syth.
Arsylwi pypedau, dysgu enwau mathau o bypedau, gweithdy gyda phypedwr proffesiynol. Creu pyped eu hunain. Crefft Nadolig.
Dealltwriaeth o draw. Creu patrwm syml gan ddefnyddiuo 3 nodyn ar offeryn traw.Gwerthuso cerddoriaeth gan ganolbwyntio ar ansawdd/tempo. Canolbwyntio ar y gwead a pharhad. Cadarnhau gwaith rhythm creu patrwm 1-3 curiad ar offeryn taro. 

 

Tymor 2 - Thema - Darganfod - y Gofod  

Peintio a chymysgu lliwiau i greu cefndir Dydd a Nos / lluniau o’r gofod.
Collage – yr arlunydd Guieseppi Archimboldo. Llyfr Pants Hud o’r Gofod – creu bwystfil.
Sgiliau papur, plygu, sgrynsio, rholio, plethu, sbeiral.
Gwehyddu. Arsylwi ar batrwm, creu patrwm. Gwehyddu cerdyn Pasg.
Gwaith maes – y pentref – arsylwi ar wahanol mathau o dai, enwau mathau o dai. Defnyddiau e.e.
plastig, gwydr, llechi, briciau. Colfachau a ffasneri
Creu patrwm cerddorol. Adnabod arwyddion arbennig (traw). Cyfansoddi a pherfformio. Gwrando a gwerthuso. Canolbwyntio ar y gwead a thraw. Dealltwriaeth o synau hir/byr, uchel/isel, cyflym/araf. Gwahaniaethu rhwng ansawdd/dynameg. Ychwanegu nodiant graffig i eiriau arbennig. 

 

Tymor 3 - Themau – Dŵr a Darganfod. 

Peintio a chymysgu lliwiau i greu lluniau’r môr. Tynnu lluniau gan ddefnyddio pensiliau. Collage o’r môr. Defnyddio clai i greu teil o’r môr. Astudio, arsylwi ac efelychu gwaith yr arlunydd Claude Monet.
Gwaith maes i’r pentref i astudio pontydd, eu siâp, defnydd a defnyddiau. Gwaith maes i’r môr i gasglu broc môr a gwrthrychau’r môr. Heriau i ddatrys problemau a chreu pontydd. Arsylwi ar pwlis, lifer.
Gwrando ar, myfyrio a gwerthuso amrywiaeth o gerddoriaeth. Cyfansoddi. Canu caneuon. Curo curiadau. Chwarae offerynnau traw / di-draw.
Canolbwyntio ar tempo – araf / cyflym, gwead, forte, nodiant graffig, ansawdd, synau hir a byr. Enwi offerynnau. Gwahaniaeth / tebygrwydd o fewn darnau cerddorol. Mynegi barn a theimladau i gerddoriaeth.
Creu a patrymau araf / cyflym. Creu rhestrau.