51.8142271,-3.8625442999999677,13

Contact us

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynamman, Ammanford
Carmarthenshire, SA18 1AH

Tel:01269 822 108
Email:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 006 Cari IMG 1409 Christine Christine (1) Kayl

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

 HOMEWORK

Homework will be sent out every Friday and is due back the following Monday.

Homework

 

READING BOOKS 

The children need to ensure that they bring their reading books and personal reading record books to school every Monday. The children participate in Guided Reading Sessions through the week, and we encourage the pupils to read at home to an adult on a regular basis, at least once a week. We also encourage parents to write comments in the reading record books when your child has read.

 

Reading

FRUIT

We have snack time every afternoon where your child is able to bring a piece of fruit or a healthy snack. Please ensure that all fruit or fruit pots are clearly labled with your childs name.

 

Fruit

 

PE ACTIVITIES

Foundation Phase 1 (Miss Thomas)  children will be undertaking P.E. activities on Wednesday and Foundation Phase 2 (Miss Griffiths) on Monday. Your child will need suitable clothing to undertake these activities, e.g. shorts, T-shirt & black plimsolls . Please bring these to School as soon as possible. They will be kept in the bags supplied.

 

Pe

 

UNIFORM 

Please can you make sure all of your child's uniform is labelled with his/her name.

 

Uniform

 

If you have any questions or concerns regarding your child’s work and/or wellbeing at school please do not hesitate to contact us.

Thank you

Miss Thomas/Miss Griffiths

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Personal and Social Development, Well-Being and Cultural Diversity

Tymor 1 

Creu Gwe ffrindiau
Cyflwyno stori o’r Beibl - Bartimeus
Son am yr hyn maent yn gwneud yn dda ac eisiau gwella
Gweithgareddau amser cylch
Dilyn rheolau - gemau bwrdd
Stori o’r Beibl - son am foesoldeb
Beth yw pwysigrwydd rheolau
Stori Dafydd a Goliath - beth yw’r neges?
Stori o’r Beibl - Meffiboseth
Sgwrsio am fobl sy’n llai ffodus na ni
Ymweliad Pudsey - ydy pawb yn debyg?
Hylendid - Pwysigrwydd cadw’n lan
Sut I glymu carau ar esgidiau
Peryglon germau - ymochi dwylo
Stori o’r Beibl –- Adda ac Efa - Beth yw’r peth cywir i wneud?
Dangos lluniau gwahanol wledydd - Gwahaniaethau a tebygrwydd
Stori’r geni
Y Fari Lwyd
Canu caneuon adnabyddus - unigol, grwp, dosbarth 

 

Tymor 2 

Addunedau - Plant i feddwl am adduned
Amser cylch - Beth sy’n gofidio’r plant a’r hyn sy’n eu gwneud yn hapus
Cydweithio - cymryd tro a gwrando ar eraill
Gwahanol fwydydd - cadw’n iach
Stori o’r beibl –- Arch Noa
Penderfyniadau - Stori ‘Y Bachgen a Waeddodd Blaidd’
Diolgelwch personol - Moesoldeb
Pwy ydym ni? - Sgwrsio am deulu, ffrindiau
Dydd Gwyl Dewi - Hanes Dewi Sant
Creu Pic ear y man
Teimladau - Dysgu geirfa ynghlwm a’r thema teimladau
Cwrteisi –- Pam ei fod yn bwysig I ddweud diolch ac os gwelwch yn dda
Pypedau - Datrys problemau gwahanol gymeriadau
Stori o’r Beibl - Y Samariaid Trugarog
Pwysigrwydd Brwsio Dannedd
Canu caneuon adnabyddus - unigol, grwp, dosbarth 

 

Tymor 3 

Chwilota yn yr awyr agored
Rhannau’r planhigion - Edrych yn yr amgylchyd
Gemau parasiwt
Pwysigrwydd helpu eraill
Son am yr ardal leol - Beth a phwy sydd yn ein helpu
Dilyn stori ac ymateb
Dangos gwahanol ddarnau o waith i’w cyfoedion a’i gwerthuso
Stori o’r Beibl - Y Pysgotwyr Pedr ac Andreas’
Beth sy’n gwneud ffrind da?
Cyfarwyddiadau - gweiathgareddau par
Cardiau cwrteisi
Creu gweddi
Canu caneuon adnabyddus - unigol, grwp, dosbarth
Beth yw hoff waith y plant dros y flwyddyn diwethaf  

 

Lanugage, Literacy and Communication Skills

Tymor 1 

Canolbwyntio ar gynnwys llyfrau
Dysgu penillion/hwiangerddi/rhigymau
Canolbwyntio ar synau llythrennau a geiriau
Adeiladu geiriau cyfarwydd a heriol
Creu brawddegau
Holi ac ateb cwestiynau
Canolbwyntio ar lawysgrifen
Synau dechrau a diwedd geiriau
Cymhariaethau
Patrymau brawddegol - Rwyn gweld, Rwyn hoffi...
Arddodiaid - ar, o dan
Acen grom
Creu rhestr
Gwaith darllen a deall
Yr wyddor
Darllen grwp/par/unigol
Lluosog eiriau
Marc cwestiwn
Llythrennau dwbl
Atalnodi - Atalnod llawn, bwlch bys, priflythyren 

 

Tymor 2 

Creu newyddion
Holi a chwilota am wybodaeth
Datblygu sgiliau gwrando a deall
Canolbwyntio ar y marc cwestiwn
Canolbwyntio ar yr ebychnod
Defnyddio patrymau - Rwyn..., Dw i..., Ga' i..., Roedd..., Roeddwn...
Defnyddio ansoddeiriau
Gwella ansawdd llawysgrifen
Geiriau croes
Atalnodi - Atalnod llawn, bwlch bys, priflythyren
Cadarnhau llythrennau dwbl
Gwrywaidd/benywaidd
Cymhariaethau
Llafariaid
Creu stori
Barddoniaeth
Sgwrsio a thrafod gan resymu
Canolbwyntio ar wella ansawdd ieithyddol ar draws y cwricwlwm 

 

Tymor 3 

Gwella ansawdd llawysgrifen
Creu stori gan ddefnyddio cyfres o luniau - stroi dren a map stori
Sôn am ddechrau, canol a diwedd stori
Dysgu ac ehangu geirfa
Cyflwyno sgwrs mewn stori
Ansoddeiriau
Barddoniaeth - cerddi acrostig ac odl
Yr Wyddor
Darllen unigol/par/grwp
Creu rhestrau
Casglu gwybodaeth
Creu gwahanol fathau o ysgrifen - rysait, ebost, carden post a.y.b.
Canolbayntio ar y collnod a'r acen grom
Cadarnhau gwaith darllen a deall
Defnyddio priod-ddulliau
Ehangu brawddegau
Atalnodi cywir- Atalnod llawn, bwlch bys, priflythyren 

Mathematical Development

Tymor 1 

Cysylltu rhif i set
Enwi rhif i set o 0-20
Cymharu gwrthrychau hir a byr, hiraf a byrraf
Safle rhif
Deallusrwydd o'r eirfa cyn, rhwng ac ar ôl
Casglu data
Chwarae gemau bwrdd gan ddilyn rheolau pendant
Datrys problemau rhif
Mesur - defnyddio offer ansafonol
Geirfa mwy a llai
Rhifo 'mlaen ac yn ôl
Bondiau rhif hyd 10
Creu patrymau
Dysgu priodweddau siapiau 2d
Patrymau rhif (adio a thynnu)
Llinell rhif - ymlaen ac yn ôl
Pwyso - trwm, ysgafn a chydbwyso
Priodweddau siapiau 3d 

 

Tymor 2 

Parau rhif
Dysgu geirfa amser
Odrif ac eilrif
Dwbl rhifau
Dull gwrthdro (adio)
Adnabod dilyniant amser
Rhifau mwy a llai
Trefnolion - cyntaf, ail, trydydd a.y.b.
Dyddiau'r wythnos
Cyflwyno hanner
Adio tri rhif - Rhifo'r rhifau mwyaf/adio parau/adio hyd 10
Misoedd y flwyddyn
Trefn amser - rhwng, ar ôl a.y.b.
Datrys problemau - rhif, amser, siapiau a.y.b.
Gweithgareddau rhif
Storiau rhif hyd 10
Hanner rhif / dwbl rhif
Arwyddion mwy a llai
Rhifau bron a bod yn ddwbl
Tablau
Defnyddio ffon fetr
Geirfa mesur
Rhifau coll 

 

Tymor 3 

Rhifau yn eu trefn - rhifo 'mlaen ac yn ôl
Cadarnhau dealltwriaeth o siapiau 2d
Problemau arian - adnabod y darnau - sut i dalu
Rhifo'n ddeuoedd - ymlaen ac yn ôl
Geirfa pwyso - trwm, ysgafn, trymach, ysgafnach cydbwyso
Mwy a llai
Rhifo mewn grwpiau
Deall eilrif ac odrif
Adio 1 ac adio 10 i rif arbennig
Newid arian hyd 20c yn hyderus
Casglu a threfnu data
Chwilio am barau hyd 10 - 4+2+6=/7+3+5=
Chwarae rôl yn y siop
Degau ac unau
Cynhwysedd
Atgyfnerthu gwaith rhif y flwyddyn 

 

Knowledge and Understanding of the World

Tymor 1 

Canolbwyntio ar rhannau’r wyneb
Rhannau’r corff
Y tywydd - symbolau i gydfynd
Safle – uwchben, o dan, wrth, ar a.y.b.
Cyfarwyddiadau - ymlaen, yn ol, dde, chwith
Synhwyrau - Teimlo, blasu, arogli, clywed, gweld
Taith addysgol i ddefnyddio’r synhwyrau
Rheolau noson tan gwyllt
Ffynhonellau goleuni - beth sy’n rhoi golau I ni?
Clir a lletglir
Pobl yr ogofau - Creu arteffactau wedi’i creu o bren a cherrig a phaentiadau yn defnyddio
ffrwythau a baw
Son am guddliw - anifeiliaid sy’n guddliw 

 

Tymor 2 

Gwahanol fathau o drafnidiaeth
Llinell amser ceir - hen a newydd
Cyfeiriadau - chwith a dde
Arbrawf rholio a ddim yn rholio
Adolygu safle - uwchben, o dan, wrth, ar a.y.b.
Sut mae anifeiliaid yn teithio
Arbrawf newid siap - defnyddiau sy’n newid siap a ddim yn newid siap
Stori Sioni Siwmper
Gofalu am cywion bach
Cymharu arteffactau ddoe a heddiw
Gwahaniaeth rhwng ein gwisg ni a gwisg oes Fictoria
Beth mae adar yn ei roi i ni –- son am blu
Son am wahanol ddefnyddiau - cotwm, plu, gwlan, plastig a.y.b
Llinell amser cotwm a gwlan
Pa ddillad sy’n addas i wahanol dywydd
Creu rysait - Nythod pasg
Llinell amser esgidiau 

 

Tymor 3 

Cylchred dwr
Penillion am ddwr - Gwen a Gwyn
Ymchwilio ‘O ble mae dwr yn dod?’
Bwydydd iach ac afiach
Astudio’r falwoden a falwen ddwr
Ymweld a’r pentref –- Beth sydd ym Mrynaman?
Cyflwyno’r Mwmbwls, Abertawe - Beth sydd yn y Mwmbwls
Creu mapiau syml o Frynaman a Mwmbwls
Cymharu Brynaman a’r Mwmbwls
Son am pwll y cae a pwll glan mor
Taith addysgol i’r Mwmbwls i ymweld a’r traeth/mor/pwll glan mor
Arbrawf tywod
Creu symbolau i ddangos gwahanol aneddiadau
Son am gwahanol fathau o dai - sengl, par, fflat, byngalo a.y.b.
Arbrawf bara
Astudio’r Fuwch Goch Gota a’r wenynen
Gofalu am yr amgylchfyd - Plannu planhigion a phalu yn yr ardd 

Physical Development

Tymor 1

Cyd-symud
Trosglwyddo pwysau rhwng rhannau'r corff
Cydbwyso
Gwahanol ffordd o deithio
Siapiau cul a llydan
Cyflwyno sgiliau angenrheidiol ar gyfer dawnsio gwerin
Ymarfer camau/stepiau dawnsio
Deall rheolau ac elfennau gemau - gallu chwarae gemau cydweithredol a chystadleuol syml  

 

Tymor 2 

Canolbwyntio ar symudiadau - cyflym/araf
Creu gwahanol siapiau a dangos hyder cynyddol wrth gydbwyso
Creu patrymau
Datblygu sgiliau rholio, taflu, cicio a dal pel
Datblygu stepiau cyfarwydd er mwyn creu dawns
Teithio ar wahanol gyfarpar - Datblygu cydbwysedd
Trosglwyddo'r pwysau o'r traed i'r dwylo
Adnabod yr effeithiau a gaiff ymarfer corff ar eu cyrff wrth iddynt symud 

 

Tymor 3

Datblygu sgil rhedeg
Defnydio rhwystrau i ddatblygu sgil rhedeg
Taflu a dal pel - o dan yr ysgwydd
Neidio a glanio yn saff
Defnyddio'r 'springboard' - gwahanol siapiau wrth neidio
Datblygu stepiau cyfarwydd er mwyn creu dawns
Datblygu sgiliau batio a phel
Cicio/driblo'r bel r hyd rhwystrau
Rholio a derbyn gwrthrychau
Defnyddio cyfarpar mawr ac offer bach 

Creative Development

Tymor 1 

Canolbwyntio ar waith rhythm
Canu canheuon Y Cynhaeaf
Peintio'r wyneb gan gofio'r gwahanol rannau
Defnyddio gwahanol offer/rhannau'r corff i greu rhythm
Defnydd o 'pwns' - gwehyddu
Cynllunio a chreu lluniau symudol
Arbrofi â offerynnau - gwahanol deuluoedd
Creu 'sbring' a 'pop up'
Tynnu lluniau 3d
Canolbwyntio ar brintio
Egluro ystyr 'deinameg' - Gwrando ar gerddoriaeth
Defnyddio llun o'r jyngl fel sylfaen i waith lliw, siap, patrwm a.y.b.
Synnau torredig a hir
Hanes arlunydd George Seurat
Gwerthuso gwaith arlunydd enwog - Henri Rousseau (Tropical Storm)
Gwerthuso darn o gerddoriaeth  

 

Tymor 2 

Casglu syniadau ar gyfer creu car i tedi
Gwahaniaethu rhwng synau byr/hir
Perfformio gwaith rhythm - creu patrymau mewn grwp ac yn unigol
Creu car i tedi yn defnyddio gwahanol offer
Adnabod a disgrifio gwahanol synau - gwrando ar gerddoriaeth
Tynnu llun i gydfynd gyda darn o gerddoriaeth
Datblygu eu dealltwriaeth o gynllunio, dylunio, modelu, addasu a myfyrio
Arbrofi a dewis offerynnau i gydfynd gyda llun
Datblygu sgil sgrwnsio - papur tisw, crepe, metalig
Dysgu'r eirfa cywir r gyfer gwahanol offerynnau - plycio, chwythu a.y.b
Ymweliad arlunydd lleol i'r ysgol
Creu pot gan ddefnyddio clai
Creu carden pasg - defnyddio sgiliau blaenorol
Dysgu cerddi a chyfansoddi darn o gerddoariaeth i gydfynd
Dechrau sgwrsio am arlunydd enwog - Vincent Van Gough 

 

Tymor 3 

Adolygu gwaith arlunydd Vincent Van Gough - Creu llun personol o 'Flodyn yr Haul' yn defnyddio pasteli
Canolbwyntio ar seiniau traw a di-draw
Disgrifio'r gwahanol dai - Tynnu llun eu ty nhw gyda manylder
Sut mae offerynnau yn gweithio?
Canu caneuon yn gysylltiedig a'r tymor
Peintio llun 'o dan y mor'
Archwilio beth yw'r defnydd orau i wrthsefyll dwr
Archwilio ac arbrofi sut i wneud cwch
Gwrando ar gerddoriaeth ynglhwm a dwr
Cyd-ddweud hwiangerddi a phenillion yn ymwneud a'r thema
Adolygu gwaith rhythm
Adolygu gwaith ar ddeinameg
Creu collage o 'pwll y cae' gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau
Adolygu arbrofi gydag offer di draw
Defnyddio stori fel sylfaen - gwaith grwp i ddefnyddio offerynnau i gydfynd a'r stori
Paentio hoff ran o stori 'Antur y Dewin Doeth'