51.8142271,-3.8625442999999677,13

Contact us

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynamman, Ammanford
Carmarthenshire, SA18 1AH

Tel:01269 822 108
Email:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 017 IMG 1409 016 Emma

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

 HOMEWORK

Homework will be sent out every Friday and is due back the following Monday.

 Homework

 

READING BOOKS 

The children need to ensure that they bring their reading books and personal reading record books to school every Monday. The children participate in Guided Reading Sessions through the week, and we encourage the pupils to read at home to an adult on a regular basis, at least once a week. We also encourage parents to write comments in the reading record books when your child has read.

 

Reading

 

FRUIT

We have snack time every moring where your child is able to bring a piece of fruit or a healthy snack. Please ensure that all fruit or fruit pots are clearly labled with your child's name.

 

Fruit

 

PE ACTIVITIES

Foundation Phase R (Mrs Harries) children will be undertaking P.E. activities on Friday. Your child will need suitable clothing to undertake these activities, e.g. shorts, T-shirt & black plimsolls . Please bring these to School as soon as possible. They will be kept in the bags supplied.

 

Pe

 

UNIFORM 

Please can you make sure all of your child's uniform is labelled with his/her name.

 Uniform

 

 If you have any questions or concerns regarding your child’s work and/or wellbeing at school please do not hesitate to contact us.

Thank you

Mrs Harries

 

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Language, Literacy and Communication Skills

Tymor 1 

Myfi fi hun – Adeiladu ar brofiad a sgiliau ieithyddol y plant trwy annog siarad a gwrando. Sicrhau bod y plant yn dal pensil yn gywir, dilyn a thangopïo patrymau wrth ysgrifennu o’r chwith i’r dde. Canolbwyntir ar adnabod a ffurfio’r llythrennau a gwneud ystod o weithgareddau tracio yn ymarferol ac ar bapur. Calanogir ddiddordeb mewn storïau, gan annog trafodaeth am eu cynnwys gan ddatblygu geirfa penodol. Cyflwynir ystod o weithgareddau ChATT a Llythrennau a Synau. Yn ogystal, datblygir strategaeth Pie Corbett gan ddefnyddio stori Y Bachgen Bach Toes.
Lliw/Golau – Darllen amrywiaeth helaeth o storïau sy’n ymwneud â’r thema, gan ddenu sylw’r plant at glawr y llyfrau a’i nodweddion. Rhoddir gyfle i’r plant wrando ar storïau ar dâp, datblygu sgiliau cyfrifiadur a gweithgareddau BGRh, a’u hannog i fagu hyder mewn llyfrau. Adnabod, enwi, ffurfio ac adolygu llythrennau. Ymestyn geirfa’r plant a chalanogi’r defnydd o frawddegau syml. Pwysleisir y pwysigrwydd ysgrifennu eu henwau’n annibynnol ac yn ddarllenadwy. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd - Canolbwyntir ar adnabod a ffurfio llythrennau, yn ogystal a ddeugraff. Rhoddir gyfle i’r plant wrando ar amrywuaeth o storiau gan gynnwys, “Sgarff Barti,” “Tedi Twt a’r Tywydd,” “Ryan a’i esgidiau glaw gwych,” “Martha yn y glaw” ac ati. Annogir y disgyblion i feddwl am storïau bach syml eu hun, gan bwysleisio ar y pwysigrwydd o gynnwys cymeriad a lleoliad addas. Datblygir sgil trefnu, dysgu geirfa newydd ac ysgrifennu brawddegau syml gan drafod cyflethreniad syml Tedi Twt. Cyflwynir stori ar ffurf Pie Corbett sef Tri Bili Bwch Gafr.
Teithio - Unwiath yn rhagor, bydd y plant yn cael y profiad o wrando ar ddetholiad eang o storïau, ac yn cael eu hannog i wrando’n astud ac i ddilyn y print wrth gael eu darllen. Gosodir bwyslais ar adnabod, ffurfio ac enwi’r llythrennau. Bydd angen hybu’r disgyblion i ddysgu geirfa newydd i ddisgrifio’r gwahanol ffyrdd o deithio, Cyflwynir ystod o weithgareddau syml wrth ddefnyddio’ jumblies’ i ddechrau darllen ac ysgrifennu brawddegau syml a chreu carden post.  

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith – Adnabod, enwi a ffurfio’r llythrennau’n gywir gan ddefnyddio penillion Tric a Chlic. Plant i wrando ar storïau amrywiol e.e Y Tri Bili Bwch Gafr, Hugan Fach Goch, Y Tri Mochyn Bach, Elen Benfelen ac ati. Annogir y plant i ragfynegi beth sydd yn mynd i ddigwydd yn y storïau yma, i drafod yr hyn sydd yn codi yn y dechrau, canol a diwedd y straeon, ac hefyd i siarad am y cymeriadau. Unwaith eto, bydd angen helpu’r plant i ddysgu a defnyddio geirfa newydd i enwi a disgrifio’r cymeriadau, ac i ddewis a threfnu geiriau er mwyn creu brawddegau syml a chreu pennill Yr Echyll Erchyll.
Anifeiliad – Yn ystod yr ail hanner o’r tymor yma, bydd gofyn i’r disgyblion i ddatblygu enwau anifeiliaid o’r gwahanol amgylchfeydd – anifeiliaid anwes, y fferm, deinosoriaid, y jyngl a thrychfilod. Annogir y disgyblion i gyfrannu at drafodaethau ac ateb cwestiynau. Bydd y plant yn cael y cyfle i ddysgu geirfa newydd sy’n ymwneud â bwyd a chreu portread o anifail. Plant i ddewis a threfnu geiriau er mwyn creu brawddegau gramadegol gywir. 

Personal and Social Development, Well-Being and Cultural Diversity

Tymor 1 

Myfi Fy Hun - Rhoddir gyfle i’r plant fynegi syniadau a dysgu mwy am lendid personol, ac i ddatblygu meddyliau ynghlyn â theimladau. Trafodir bwysigrwydd o ffrindiau. Gwerthfawrogir nodweddion yr Hydref a’r traddodiad o ddiolch am y Cynhaeaf.
Lliw/Golau – Trafodir y pwysigrwydd o lendid wrth weithio gyda bwyd. Rhoddir gyfle i’r plant ddatblygu ymwybyddiaeth o arferion da, megis helpu’n gilydd a’r pwysigrwydd o drin pawb yr un peth a gwerthfawrogi y gwahaniaethau yn eu ymddangosiad. Dysgir am enedigaeth Iesu Grist a phwysigrwydd y Beibl i Gristnogion. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd - Defnyddir amrywaieth o storïau o’r Beibl i annog y pant i werthfawrogi eu bywydau ac i ddiolch i Dduw am ei help a’r gofalaeth a roddir i ni. Rhoddir gyfle i’r plant ddysgu ychydig mwy am Dewi Sant, arwyddocad Sul Y Blodau ac hanes croeshoelio ac atgyfodiad Iesu Grist.
Teithio - Rhoddir bwyslais ar ddiogelwch ar yr heol, gan ddenu sylw’r disgyblion at sut i groesi’r ffordd yn ofalus a thrafod pwrpas goleuadau traffig. Datblygir ymwybyddiaeth o’r peryglon o siarad gyda dieithraid ac hefyd peryglon yn y cartref. Cyflwynir stori “Arch Noa” a thrafod ei arwyddocad. Trafodwn rheolau dosabarth a’u pwysigrwydd. 

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith – Gosodir bwyslaid ar storïau allan o’r Hen Destament megis “Stori Moses”. Annogir y plant i wrando’n ofalus iawn ar y storïau yma, ac i gofio a thrafod y digwyddiadau. Bydd hefyd angen sôn am bwysigrwydd y teulu a bod yn ffrndiau.
Anifeiliaid – Adolygir waith ar deimladau a glendid personol o dymor 1, gan adeiladu ar brofiadau’r disgyblion. Pwysleisir y pwysigrwydd o ofalu am anifeiliaid. Fe wnawn drafod storïau o’r Beibl er enghraifft, Porthu’r Pum Mil. 

 

Mathematical Development

Tymor 1 

Myfi Fy Hun- Bydd y disgyblion yn dysgu a chyfnerthu sut i gyfri, adnabod a ffurfio’r rhifau hyd at 5 yn gywir. Dysgir i adnabod, enwi a sôn am briodweddau siapau 2D, megir y cylch, sgwâr, petryal a thriongl. Cyflwynir llinellau syth a chrwn yn ogystal â dechrau creu patrymau syml a pharhau a phatrymau ailadroddus. Dechreuir ddwyn sylw’r plant at graff bloc a mesur.
Lliw/Golau – Adolygir y rhifau, gan symud ymlaen at rhifau hyd at 10. Dechreuir ddefnyddio geirfa sy’n ymwneud âg amser, gan gynnwys dyddiau’r wythnos. Hefyd, datblygwn y sgil o enwi ac adnabod setiau rhif a chyfatebu lluniau. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd – Bydd pawb yn gweithio ar ffurfio, enwi ac adnabod rhifau a chyfnerthu gwaith rhif. Cyflwynir y geira “lleiaf,” “mwyaf,” “hiraf” a “byrraf”. Datblygir waith ar drin data, drwy greu graffiau a siartiau sy’n ymwneud â thopigau sy’n deillio o’r thema. Dechreuir waith ar adio yn ymarferol gan ddefnyddio lluniau a gwrthrychau. Dysgir enwau siapau 3D drwy weithgareddau ymarferol, trefnu lluniau, gwaith patrwm a chyflwyno arian. Hefyd datblygir gwaith maint – pwyso. Teithio – Datblygir waith rhif yn ogystal â chwblhau asesiadau syml. Rhoddir gyfle i’r plant drafod a dosbarthu cownteri, modelu a lluniau yn ôl eu maint, lliw a chategori. Datblygir waith adio (heb luniau) a dechrau cyfri ymlaen ac yn ôl. Annogir y disgyblion i ddeall a defnyddio geirfa a symbolau newydd sy’n ymwneud â safle, maint, rhif a siâp. 

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith – Rhoddir gyfle i’r plant brofiadur gwaith ymarferol a dysgu’r eirfa briodol wrth bwyso. Cyflwynir rifolion a dechreuir gyfri mewn degau. Annogir y plant i feddwl dros eu hun ac i esbonio’i hun wrth ddatrys problemau syml. Dechreuir waith ar dynnu allan gan ddefnyddio lluniau,y llinell rhif a symbolau addas.
Anifeiliaid – Bydd ail hanner o dymor 3 yn cael ei wario yn adolygu ar y gwaith rhif, siâp, mesur a thrin data a ddysgwyd yn ystod y flwyddyn. Rhaid bwrw golwg dros waith adio a thynnu, yn ogystal â gwerthfawrogi geirfa mathemategol â ddysgwyd, sy’n ymwneud â safle, pwyso a maint. Rhoddir gyfle i’r plant adolygu siapau 2D a 3D. 

Knowledge and Understanding of the World

Tymor 1 

Myfi Fy Hun – Rhoddir gyfle i’r plant enwi ac adnabod rhannau’r corff a’r wyneb. Rhoddir gyfle iddynt edrych ar y sgerbwd a dysgu geirfa syml. Bydd y plant yn edrych ar debygolrwydd a gwahaniaethau rhyngddynt. Defnyddir y cyfrifiaduron, byrddau gwyn, Beebots, pegiau siarad a’r Ipad ar draws y meysydd i ddatblygu ac ehangu profiadau. Llinell amser o ran tyfiant personol a chyflwynir weithgareddau er mwyn trefnu lluniau
Lliw/Golau – Trafod a chyflwyno pwysigrwydd golau – beth sy’n rhoi golau? Arbrofi newidiadau lliw wrth gymysgu lliwiau – arliwiau ac ati. Rhoddir brofiadau o ddysgu am olau, a rhoddir gyfle i arbrofi â swigod er mwyn gweld y lliwiau gwahanol ac i ddatblygu cydlyniant llaw a llygaid.  

 

Tymor 2 

Y Tywydd – Rhoddir gyfleoedd i’r plant ddysgu am nodweddion y tywydd a’r dillad sydd angen am y tymhorau gwahanol.
Arbrofi a newidiadau gwres - iâ, siocled a thrafod nodweddion deunyddiau gwahanol. Profiadau archwilio, suddo ac arnofio a deunyddio i gadw’n sych.
Teithio - Adnabod cerbydau gwahanol ac enwi’r gwahanol ffyrdd o deithio – tir, awyr, dŵr. Edrych ar deithio ddoe ac heddiw – beth sydd wedi digwydd a datblygu. Arolwg traffig yn y pentref a thaith gerdded synhwyrau o gwmpas yr ysgol. Trafodir sut oedd pobl yn teithio i’r gofod a Neil Armstrong. Rhoddir gyfleoedd i archwilio ac arbrofi gyda’r magendau. 

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith - Archwilio beth sy’n gwneud adeilad cryf o ran adeiladu wal i’r moch bach. Trin a thrafod deunyddiau ar gyfer tai y Tri Mochyn Bach. Blasu a defnyddio synhwyrau i ddatblygu ymwybyddiaeth pethau melys, sur, hallt wrth goginio bwyd.
Anifeiliaid – Annogir y plant i drin a thrafod gwahaniaethau rhwng yr anifeiliaid a’u bychain. Trafod cylch bywyd y broga, lindys a’r iâr a threfnu lluniau’n gronolegol. Trafodwyd cynyrch yr anifeiliaid a bywyd ar y fferm. Trafodwyd datblygiad ac hanes y deinosiriaid a sut mae’r byd wedi datblygu. Plant i arbrofi a thyfu hadau a chynnyrch llysiau yn yr ardd. 

Physical Development

Tymor 1 

Myfi Fy Hun– Plant i ddatblygu ymwybyddiaeth o sut mae’r corff yn symud. Teithio o gwmpas drwy rhedeg, cerdded, neidio, sgipio, cropian. Defnyddio rhaglen Chwarae i Ddysgu yn y gwersi Corfforol. Defnyddio’r rhaglen er mwyn datblygu sgiliau symud ac i ymarfer berfformio symudiadau/siapau gwahanol. Rhoddir ystod o gyfleoedd er mwyn datblygu sgiliau motor cain a defnyddio’r tegannau tu allan.  

Lliw/Golau– Eto, ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau motor cain/bras a llawdriniol manwl wrth ddefnyddio gleiniau, clai, defnyddio siswrn a gweithgareddau cyfferdinol. Parhau i ddefnyddio pecyn Chwarae i Ddysgu ac i greu dilyniant a’i berfformio i weddill y dosbarth. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd – Bydd y plant yn cael cyfleoedd i arbrofi, datblygu a mwynhau defnyddio dŵr, tywod a chlai. Defnyddio synhwyrau i ddefnyddio ystod o offer mawr a bach. Defnyddio a chwarae gyda’r doliau a gwisgo dillad addas yn y chwarae rôl – gwisgo/dadwisgo. Unwaith eto, defnyddio’r pecyn Chwarae i Ddysgu yn y gwesri Corfforol. Teithio - Defnyddio’r tegannau mawr tu allan er mwyn datblygu sgiliau corfforol y plant. Datblygu’r symudiadau drwy ddefnyddio’r offer mawr ar yr iard. Unwaith eto, defnyddio’r pecyn Chwarae i Ddysgu yn y gwersi Corfforol.  

 

Tymor 3

Hud a Lledrith – Plant i gael ystod o gyfleoedd i ddatblygu chwarae rôl, dawns a drama er mwyn datblygu creadigrwydd a ffyrfder corfforol. Cymryd rhan mewn gweithgareddau garddio. Yn ystod y gwersi Corfforol, bydd y plant yn datblygu’r sgil o ddawns greadigol.
Anifeiliaid - Datblygu a defnyddio offer byd bach er mwyn cyfoethogi’r symudiadau llawdriniol manwl. Defnyddio’r gleiniau er mwyn gwnïo i gyfoethogi’r plant ymhellach. Ymarfer sgiliau mabolgampau a defnyddio’r ardal allanol. Datblygu’r sgil o chwarae gêmau cystadleuol, taflu a dal pêl a theithio mewn amrywiaeth o ffyrdd. 

Creative Development

Tymor 1 

Myfi Fy Hun – Rhoddir gyfleoedd i’r plant beintio portread a lluniau o blant eraill. Rhoddir stampiau i beintio dwylo, creu enwau a datblygu sgiliau peintio cyffredinol. Datblygir ystod o gyfleoedd creadigol wrth chwarae rôl, darpariaeth barhaus a phrofiadau creadigol ar draws y meysydd. Astudio arlunwyr enwog – Pablo Picasso. Gwaith creadigol yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema.
Lliw/Golau – Datblygir sgiliau i greu collage a pheintio lluniau amrywiol yn ogystal â chymysgu lliwiau – arliwiau/tywll/golau. Bydd y plant yn cael cyfleoedd i greu addurniadau Nadolig gan ddefnyddio ystod o ddechnegau. Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd - Cyflwynir ystod o weithgareddau creadigol a pheintio swigod/bysedd yn ogystal a gwaith collage ar gyfer dillad addas i Tedi Twt. Bydd y plant yn efelychu synau’r tywydd gan ddefnyddio amrywiaeth o offerynnau â’u cyrff/lleisiau. Bydd y plant yn enwi ac adnabod offerynnau cerddorol a dosbarthu o rhan taro, siglo, crafu ac ati. Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema.
Teithio - Caiff y plant ystod o gyfleoedd i chwarae rôl drwy wisgo lan a defnyddio’r ardaloedd barhaus o fewn y dosbarth. Datblygir ystod o gyfleoedd er mwyn darganfod ystod o ddeunyddiau creadigol er mwyn arbrofi yn y dosbarth. Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema. 

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith – Cydweithio er mwyn creu murlun dosbarth, edrych a thrafod patrymau cwilt ar gyfer Mamgu (stori Hugan fach Goch). Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema.
Anifeiliaid – Rhoddir gyfleoedd i’r plant werthuso gwaith gan arlunwyr enwog – Henri Matisse a Vincent Van Gough. Bydd y plant yn gweithio fel grŵp er mwyn creu murlun dosbarth – Y Pysgodyn Aur. Gall y plant beintio lluniau rhydd o’u hoff anifail, gwneud toes halen i greu ffosil deinasor a chanu ystod o hwiangerddi a chaneuon fferm. Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema.