Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Hunan-Werthuso 2018

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 13.11.18

 

Canlyniadau’r Holiaduron

Diolch yn fawr i bawb wnaeth ymateb i’r holiadur.  Cafwyd 129 o ymatebion.  Gwelir y canlyniadau isod, gydag ymateb yr ysgol i’r hyn a nodwyd yn y tabl.  Rhoddwyd holiadur tebyg ond mwy syml i’r plant, gydag ymateb y plant yn bositif iawn ar y cyfan.  Gwelir dau brif ofid y plant ar y dudalen olaf a sut bydd yr ysgol yn ymateb i’r gofidiau yma.  Os nad ydw i wedi ymateb i’ch sylw unigol, neu os hoffech sgwrs bellach plîs cysylltwch â’r ysgol i drefnu apwyntiad i ni drafod ymhellach.

 

 

 

Ticiwch Un   Blwch

 

 

Yr Ysgol

 

Cytuno’n Gryf/Cytuno

 

Anghytuno/ Anghytunon Gryf

 

 

Ymateb   yr Ysgol

Mae fy mhlentyn yn hoffi’r ysgol hon

98%

2%

 

Cafodd fy mhlentyn help i ymgynefino’n dda pan ddechreuodd   yn yr ysgol.

99%

1%

 

Credaf fod fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol.

99%

1%

 

Credaf fod disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr Ysgol.

94%

6%

Gwelir ymateb holiadur y plant ar y dudalen olaf.

Credaf fod fy mhlentyn yn ddiogel yn yr Ysgol

98%

2%

 

Nid yw plant eraill yn bwlio fy mhlentyn

 

91%

9%

Gwelir ymateb holiadur y plant ar y dudalen olaf.

Credaf fod yr ysgol yn delio’n dda ag unrhyw fwlio,   aflonyddu neu wahaniaethu, os bydd yn digwydd

93%

7%

Gwelir ymateb holiadur y plant ar y dudalen olaf.

Credaf fod ansawdd yr addysgu yn dda.

100%

0%

 

Credaf fod fy mhlentyn yn cael profiadau dysgu da, gan   gynnwys teithiau ac ymweliadau addysgol

100%

0%

 

Credaf fod y staff yn disgwyl i’m plentyn weithio’n galed a   gwneud ei (g)orau.

100%

0%

 

Credaf fod staff yn trin pob un o’r plant yn deg ac yn  eu parchu.

93%

7%

 

Credaf fod yr ysgol yn helpu fy mhlentyn i ddeall y modd y gall bwyta   ac yfed effeithio a rhoi iechyd.

98%

2%

 

Credaf fod fy mhlentyn yn cael digonedd o gyfleoedd i wneud   ymarfer corff yn rheolaidd yn yr ysgol.

92%

8%

Mae’r ysgol bellach yn cynnig mwy a mwy o gyfleoedd ymarfer corff -   cystadlaethau pêl droed/rygbi i fechgyn a merched, clybiau Urdd ac aml   sgiliau ar ôl ysgol. Byddwn yn cynnig cyfleoedd pellach yn y flwyddyn i ddod.

Credaf fod yr ysgol yn helpu fy mhlentyn i aeddfedu a chymryd   cyfrifoldeb.

99%

1%

 

Credaf fod fy mhlentyn yn cael cymorth ychwanegol pan fydd ei angen   arno/arni.

 

99%

1%

 

Credaf fod yr ysgol yn fy hysbysebu’n dda am gynnydd fy   mhlentyn.

87%

13%

Eleni byddwn yn cynnal Noson Rhieni bob tymor. Yn ystod yr   ail gyfarfod rhieni bydd cyfle i rieni weld gwaith  plant.

Mae’r ysgol yn gofyn am fy marn fel rhiant ac yn ystyried yr   adborth rydw i’n ei ddarparu am yr ysgol.

87%

13%

Yr holiadur yw’r cam cyntaf wrth sicrhau bod yr ysgol yn gwrando ar   lais y rhieni ac yn ymateb i’w pryderon.

Os byddaf yn rhannu problemau neu faterion a’r ysgol, mae’n   ymateb yn dda ac yn delio a nhw yn briodol.

95%

5%

 

Credaf fod fy mhlentyn yn gallu manteisio ar ddigon o lyfrau   ac offer yn yr ysgol i gefnogi’r dysgu.

 

100%

0%

 

Credaf fod yr ysgol yn cael ei rhedeg a’i rheoli’n  dda.

 

99%

1%

 

Credaf fod yr ysgol yn paratoi fy mhlentyn yn dda ar gyfer   symud ymlaen i’r ysgol nesaf.

 

97%

3%

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

   

13.11.18

 

Sylwadau Estynedig gan Rieni

 

Cryfderau’r Ysgol - yn ôl ymateb rhieni

Safon uchel o addysgu a dysgu

Cymraeg yn datblygu’n dda

Trydar

Atmosffer hapus

Cefnogaeth ychwanegol arbennig

Croeso arbennig i hwyr ddyfodwyr

Cyfathrebu yn dda

Disgyblaeth arbennig

 

Lle i Wella

Ond un noson rieni

Mwy o weithgareddau chwaraeon

Mwy ar drydar

Cyfleoedd i gystadlu yn yr Urdd

Mwy o glybiau ar ôl ysgol 

Taliadau ar lein

Mwy o wibdeithiau/aros dros nos

Diwrnodau Agored i blant newydd

Gwybodaeth ar Ysgol Ystalyfera

Dosbarthiadau i ddysgu Cymraeg i oedolion

CRA i fod yn fwy actif

 

Byddaf yn ymateb maes o law i’r ymatebion yma

 

 

 

Holiadur y Plant

Ymatebion positif iawn, gyda ond 2 ateb o dan 90%

Ymddygiad plant amser chwarae – 14% o blant yn pryderu am ddigwyddiadau amser chwarae

Camau Nesaf – Hyfforddi plant Bl 5 a 6 i fod yn Heddychwyr yr iard. Edrych ar fwy o adnoddau i ddiddanu’r plant ar yr Iard. Cyngor Ysgol i benderfynu ar rheolau’r iard.

 

Pryderon am fwlio – 12% o blant yn pryderu am fwlio (Plant Bl 3 a 4 yn enwedig)

Camau Nesaf -  Ysgol i fabwysiadu system speakr – Bl 3 a 4 i dreialu – Speakr – system sydd yn galluogi’r disgyblion rannu pryderion neu ofidion gyda staff.  Defnyddio PC Kev i siarad gyda’r plant.

  

Diolch am yr holl ymatebion

Lee James

Prifathro/Headteacher