Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

Grant Datblygu Disgyblion

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Gynradd Brynaman

Dyrennir y Grant Datblygu Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC). 

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n LAC. 

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn: 

  • nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion
  • cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau
  • monitro a gwerthuso effaith adnoddau

Yn 2017-18 rhoddwyd i Ysgol Gynradd Brynaman ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £46,700. 

Yn Ysgol Gynradd Brynaman mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • wella dysgu ac addysgu drwy ddarparu rhaglen gefnogi, sy’n cynnwys athro arbenigol a chymorthyddion i arwain grwpiau ffocws ac ymyrraeth;
  • darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy fel Chwarae Cadarnhaol, CHATT, Dal i fyny, siarad ac iaith, llythrennau a synau a Hwb Ymlaen;
  • darparu hyfforddiant penodol o safon uchel i staff ysgolion ar yr uchod a strategaethau ychwanegol;
  • cyflwyno a defnyddio systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr, targedu ymyraethau a monitro effaith;
  • gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill, sy’n cynnwys arbenigwyr meddygol a chymorth;
  • gwella presenoldeb y grŵp targed drwy ddefnyddio ymyraethau goleuadau traffig
  • datblygu capasiti arweinyddiaeth i flaenoriaethu’r effaith ar ansawdd y ddarpariaeth a’r canlyniadau i gefnogi dysgwyr a’u teuluoedd drwy.

Mae ein cynllun manwl sy’n cynnwys manylion mewn perthynas â sut rydym yn gwario’r grant ar gael gan y prifathro.