51.8142271,-3.8625442999999677,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynaman Rhydaman
Sir Gaerfyrddin, SA18 1AH

Ffôn:01269 822 108
Ebost:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 Cathryn IMG 1409 Sarah Sue

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

GWAITH CARTREF

Bydd gwaith cartref yn cael ei hanfon allan bob dydd Gwener a bod yn ôl y dydd Llun canlynol.

 Homework

FFRWYTHAU

Rydym yn cael ffrwythau bob bore lle mae eich plentyn yn gallu dod â darn o ffrwyth neu fyrbryd iach. Gwnewch yn siŵr bod yr holl botiau ffrwythau neu ffrwythau wedi'u labelu'n glir gydag enw eich plentyn.

 

Fruit

 

YMARFER CORFF

Fe fydd gwersi ymarfer corff i blant Cyfnod Sylfaen M (Miss Thomas) ar ddydd Mercher. Fe fydd angen dillad addas (e.e.. siorts, crys ‑T a dapiau) i’r wers. Dewch â nhw i’r ysgol cyn gynted â phosibl. Fe fyddwn yn cadw nhw yn y bagiau.

 

Pe

 

GWISG YSGOL

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda.

 Uniform

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am waith eich plentyn a / neu les yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.
Diolch
Miss Thomas

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor  

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

 

Tymor 1 - Thema:     i) Myfi     ii) Lliw 

Datblygiad Personol – Caiff sgiliau plant eu datblygu ar draws yr holl feusydd dysgu wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy brofiadau, a gynhelir dan do ac yn yr awyr agored. Cyfleoedd i blant dyfu’n annibynnol o safbwynt diwallu eu hanghenion o ran hylendid personol, a bod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch personol.
Datblygiad Cymdeithasol – Cyfleoedd i blant fod yn ymwybodol o anghenion pobl eraill a’u parchu. Datblygu deallteriaeth o ddisgwyliadau’r lleoliad/ysgol o ran ymddygiad, adeall bod rheolau’n hanfodol mewn cymuned drefnus – straeon Fflic a Fflac ar y BGRh. Magu hyder i gyd- chwarae a chydweithio ag eraill.
Datblygiad Moesol ac Ysbrydol – Cyfleoedd i blant ymateb i syniadau a chwestiynau’n frwdfrydig, yn sensitif ac yn reddfol. Siarad am yr hyn sy’n dda ac yn ddrwg, yn gywir ac yn anghywir, yn deg ac yn annheg drwy storiau a gwylio BGRh. a chael trafodaethau. Defnyddio storiau neu sefyllfaoedd moesol syml.
Lles – Cyfleoedd i blant bod yn ymwybodol o’u teimladau eu hunain a datblygu’r gallu i’w mynegi mewn ffordd briodol. Dangos gofal, parch a hoffter at blant eraill, oedolion a’u hamgylchedd defnyddio storiau, weithiau. Gwybodaeth syml o’r ffaith bod ymarfer corff a hylendid a’r mathau cywir o fwyd a diod yn bwysig er mwyn cael corff iach – gwneud a bwyta ffrwythau salad, bwydydd da a drwg.

 

 

Tymor 2 – Thema:    i) Teithio      ii) Tywydd 

Datblygiad Personol - Caiff sgiliau plant eu datblygu ar draws yr holl feusydd dysgu wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy brofiadau, a gynhelir dan do ac yn yr awyr agored.
Cyfleoedd i blant dyfu’n annibynnol o safbwynt diwallu eu hanghenion o ran hylendid personol, a bod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch personol.
Datblygiad Cymdeithasol - Cyfleoedd i blant fod yn ymwybodol o anghenion pobl eraill a’u parchu. Datblygu deallteriaeth o ddisgwyliadau’r lleoliad/ysgol o ran ymddygiad, adeall bod rheolau’n hanfodol mewn cymuned drefnus – straeon Fflic a Fflac ar y BGRh. Magu hyder i gyd- chwarae a chydweithio ag eraill.
Datblygiad Moesol ac Ysbrydol - Cyfleoedd i blant ymateb i syniadau a chwestiynau’n frwdfrydig, yn sensitif ac yn reddfol. Siarad am yr hyn sy’n dda ac yn ddrwg, yn gywir ac yn anghywir, yn deg ac yn annheg drwy storiau a gwylio BGRh. a chael trafodaethau. Defnyddio storiau neu sefyllfaoedd moesol syml.
Lles - Cyfleoedd i blant bod yn ymwybodol o’u teimladau eu hunain a datblygu’r gallu i’w mynegi mewn ffordd briodol. Dangos gofal, parch a hoffter at blant eraill, oedolion a’u hamgylchedd defnyddio storiau, weithiau. Gwybodaeth syml o’r ffaith bod ymarfer corff a hylendid a’r mathau cywir o fwyd a diod yn bwysig er mwyn cael corff iach – son am fwydydd ‘da’ a ‘drwg’, blasu gwahanol ffrwythau a llysiau. Picnic i’r gofod - gwneud brechdanau, a.y.y.b.  

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Datblygiad Personol - Caiff sgiliau plant eu datblygu ar draws yr holl feusydd dysgu wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau dysgu trwy brofiadau, a gynhelir dan do ac yn yr awyr agored. Cyfleoedd i blant dyfu’n annibynnol o safbwynt diwallu eu hanghenion o ran hylendid personol, a bod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch personol.
Datblygiad Cymdeithasol - Cyfleoedd i blant fod yn ymwybodol o anghenion pobl eraill a’u parchu. Datblygu dealltwriaeth o ddisgwyliadau’r lleoliad/ysgol o ran ymddygiad, adeall bod rheolau’n hanfodol mewn cymuned drefnus – straeon Fflic a Fflac ar y BGRh. ac ystod o storiau, defnyddio pypedau, chwarae rôl a drama. Magu hyder i gyd- chwarae a chydweithio ag eraill.
Datblygiad Moesol ac Ysbrydol - Cyfleoedd i blant ymateb i syniadau a chwestiynau’n frwdfrydig, yn sensitif ac yn reddfol. Siarad am yr hyn sy’n dda ac yn ddrwg, yn gywir ac yn anghywir, yn deg ac yn annheg drwy storiau a gwylio BGRh. a chael trafodaethau. Defnyddio storiau neu sefyllfaoedd moesol syml.
Lles - Cyfleoedd i blant bod yn ymwybodol o’u teimladau eu hunain a datblygu’r gallu i’w mynegi mewn ffordd briodol. Dangos gofal, parch a hoffter at blant eraill, oedolion a’u hamgylchedd defnyddio storiau, weithiau. Gwybodaeth syml o’r ffaith bod ymarfer corff a hylendid a’r mathau cywir o fwyd a diod yn bwysig er mwyn cael corff iach – blasu bwydydd da e.e.ffrwythau a llysiau, cynnyrch y fferm, llysiau rydyn wedi plannu ynein gardd ysgol.  

 

 

 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Tymor 1 - Thema:    i) Myfi    ii) Lliw 

Llafaredd – Bydd y plant yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith. Byddant yn datblygu eu sgiliau drwy siarad, defnyddio iaith arwyddo/cyfathrebu a gwrando. Cyfleoedd i blant i ddysgu rhigymau, hwiangerddi, caneuon, storiau a cherddi syml gan gynnwys TGCh. Dylid eu hannog i gyfleu eu hanghenion, eu teimladau a’u meddyliau, ailadrodd profiadau, a thrafod gweithgareddau chwarae unigol a gweithgareddau chwarae rôl a dychmygol mewn grwp. Annog y plant i gyfeirio at eu bwriadau trwy ofyn cwestiynau, lleisio/mynegi barn, a gwneud dewisiadau trwy amrywiaeth o gyfryngau a thrwy adeiladu ar brofiadau blaenorol.
Darllen – Cyfleoedd i blant glywed darlleniadau bywiog o amrywiaeth o ffynonellau, cael eu cyflwyno’n helaeth i lyfrau, storiau a geiriau sydd o’u cwmpas. Defnyddio a dewis llyfrau sy’n addas i’r thema h.y. Myfi a Lliw. Cael profiad o ystod eang o brint a ffontiau gan gynnwys llyfrau, lluniau, cardiau fflach gan ddefnyddio TGCh. fel y bo’n briodol, sy’n cynnwys iaith sy’n dilyn patrwm ac iaith sy’n addas. Defnyddio stori ‘Yr Iar Fach Goch’ ar ddull ‘Pie Corbett’ y tymor hwn .
Ysgrifennu – Galluogi plant i fwynhau arbrofi â chyfathrebu ysgrifenedig a gwneud cynnydd o safbwynt eu gallu i gyfathrebu trwy arbrofi a gwneud marciau, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau – pensiliau/pen/paent/BGRh./tywod, gloop a.a.
Cyfleoedd i blant cynhyrchu darnau o ysgrifennu cynnar - gweithgareddau sy’n caniatau yddynt ddilyn dros ben, o dan neu ymuno llinellau, tynnu lluniau, a gaiff eu cynllunio.
Dechrau deall y cyslltiadau a’r gwahaniaethau rhwng print a lluniau, a rhwng llythrennau. Cyfleoedd i blant gyfathrebu gan ddefnyddio symbolau a lluniau – e.e. tynnu lluniau o lyfr stori. Defnyddio gweithgareddau allan o’r cynlluniau ‘CHATT’ a ‘Llythrennau a Synau’ yn ddyddiol i hybu a datblygu sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu y plant.  

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii) Tywydd 

Llafaredd – Bydd y plant yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith. Byddant yn datblygu eu sgiliau drwy siarad, defnyddio iaith arwyddo/cyfathrebu a gwrando. Cyfleoedd i blant i ddysgu rhigymau, hwiangerddi, caneuon, storiau a cherddi syml gan gynnwys TGCh. Dylid eu hannog i gyfleu eu hanghenion, eu teimladau a’u meddyliau, ailadrodd profiadau, a thrafod gweithgareddau chwarae unigol a gweithgareddau chwarae mewn grwp. Annog y plant i gyfeirio at eu bwriadau trwy ofyn cwestiynau, lleisio/mynegi barn, a gwneud dewisiadau trwy amrywiaeth o gyfryngau a thrwy adeiladu ar brofiadau blaenorol.
Darllen – Cyfleoedd i blant glywed darlleniadau bywiog o amrywiaeth o ffynonellau, cael eu cyflwyno’n helaeth i lyfrau, storiau a geiriau sydd o’u cwmpas. Defnyddio a dewis llyfrau sy’n addas i’r thema – Teithio a’r Tywydd, edrych ar lyfrau gydag oedolyn neu heb oedolyn. Cael profiad o ystod eang o brint a ffontiau gan gynnwys llyfrau, lluniau, cardiau fflach gan ddefnyddio TGCh. fel y bo’n briodol, sy’n cynnwys iaith sy’n dilyn patrwm ac iaith sy’n addas. Defnyddio stori ‘Y Tri Mochyn Bach’ ar ddull ‘Pie Corbett’ y tymor hwn.
Ysgrifennu – Galluogi plant i fwynhau arbrofi â chyfathrebu ysgrifenedig a gwneud cynnydd o safbwynt eu gallu i gyfathrebu trwy arbrofi a gwneud marciau, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau – pensiliau/pen/paent/BGRh./tywod a.a.
Cyfleoedd i blant cynhyrchu darnau o ysgrifennu cynnar - gweithgareddau sy’n caniatau yddynt ddilyn dros ben, o dan neu ymuno llinellau, tynnu lluniau, a gaiff eu cynllunio.
Dechrau deall y cyslltiadau a’r gwahaniaethau rhwng print a lluniau, a rhwng llythrennau. Cyfleoedd i blant gyfathrebu gan ddefnyddio symbolau a lluniau – e.e. tynnu lluniau o stori. Defnyddio gweithgareddau allan o’r cynlluniau ‘CHATT’ a ‘Llythrennau a Synau’ yn ddyddiol i hybu a datblygu sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu y plant.  

 

Tymor 3 – Thema: Anifeiliaid 

Llafaredd – Bydd y plant yn cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith. Byddant yn datblygu eu sgiliau drwy siarad, defnyddio iaith arwyddo/cyfathrebu a gwrando. Cyfleoedd i blant i ddysgu rhigymau, hwiangerddi, caneuon, storiau a cherddi syml. Dylid eu hannog i gyfleu eu hanghenion, eu teimladau a’u meddyliau, ailadrodd profiadau, a thrafod gweithgareddau chwarae unigol a gweithgareddau chwarae rôl a dychmygol mewn grwp. Annog y plant i gyfeirio at eu bwriadau trwy ofyn cwestiynau, lleisio/mynegi barn, a gwneud dewisiadau trwy amrywiaeth o gyfryngau a thrwy adeiladu ar brofiadau blaenorol.
Darllen – Cyfleoedd i blant glywed darlleniadau bywiog o amrywiaeth o ffynonellau, cael eu cyflwyno’n helaeth i lyfrau, storiau a geiriau sydd o’u cwmpas. Defnyddio a dewis llyfrau sy’n addas i’r thema – Anifeiliaid, edrych ar lyfrau gydag oedolyn neu heb oedolyn. Cael profiad o ystod eang o brint a ffontiau gan gynnwys llyfrau, lluniau, cardiau fflach gan ddefnyddio TGCh.fel y bo’n briodol, sy’n cynnwys iaith sy’n dilyn patrwm ac iaith sy’n addas. Defnyddio stori ‘Tri Bili Bwch Gafr’ ar ddull ‘Pie Corbett’ y tymor hwn .
Ysgrifennu – Galluogi plant i fwynhau arbrofi â chyfathrebu ysgrifenedig a gwneud cynnydd o safbwynt eu gallu i gyfathrebu trwy arbrofi a gwneud marciau, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau – pensiliau/pen/paent/BGRh./tywod a.a.
Cyfleoedd i blant cynhyrchu darnau o ysgrifennu cynnar - gweithgareddau sy’n caniatau yddynt ddilyn dros ben, o dan neu ymuno llinellau, tynnu lluniau, a gaiff eu cynllunio. Dechrau deall y cyslltiadau a’r gwahaniaethau rhwng print a lluniau, a rhwng llythrennau, dechrau ffurfio dros ben ac o dan llythrennau a geiriau’n gywir.
Cyfleoedd blant gyfathrebu gan ddefnyddio symbolau a lluniau – e.e. tynnu lluniau o stori. Defnyddio gweithgareddau allan o’r cynlluniau ‘CHATT’ a ‘Llythrennau a Synau’ yn ddyddiol i hybu a datblygu sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu y plant. 

Datblygiad Mathemategol

Tymor 1 - Thema:     i) Myfi     ii) Lliw 

Yn ystod y tymor bydd y plant yn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fathemateg trwy weithgareddau llafar, ymarferol a chwarae. Dylid rhoi cyfleoedd i blant ddefnyddio a chymhwyso mathemateg mewn tasgau ymarferol, ac i ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau TGCh. fel dulliau archwilio rhif, cael data bywyd go iawn a chyflwyno eu casgliadau.
Rhif - Cyfleoedd i blant ddatblygu diddordeb mewn rhifau; defnyddio enwau rhifau’n gywir gan gysylltu’r symbol a’r sain; cyfrif, darllen, ysgrifennu, cymharu a threfnu rhifau. Defnyddio rhifau’n naturiol yn eu chwarae a gweithgareddau bob dydd gan gynnwys rhigymau rhif, caneuon, storiau gweithgareddau cyfrif o Gymru , arsylwi ar rifau a phatrymau yn yr amgylchedd a bywyd bob dydd.
Mesurau ac Arian – Cyfleoedd i blant ddeall a defnyddio mesurau drwy cymharu a threfnu dau neu ragor o wrthrychau yn ol i) mas ii) hyd/uchder drwy arsylwi arnynt yn uniongyrchol, deall a defnyddio cynhwysedd trwy lenwi neu wacau cynwysyddion. Cyfleoedd i blant i wybod pa amser o’r dydd yw hi mewn perthynas a gweithgareddau dyddiol rheolaidd. Gwithgareddau chwarae rôl i ddechrau deall a defnyddio arian a’r defnydd a wneir ohono.
Siap, safle a symud – Cyfleoedd i blant chwarae gyda siapiau 2D a 3D, gwneud modelau a lluniau. Adnabod siapiau yn eu hamgylcheddau, adnabod a gwybod enwau’r siapiau 2D mwyaf cyffredin. Dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer symudiadau syml – gweithgareddau corfforol, ‘helfa drysor’, tasgau TGCh. Trin Data – Cyfleoedd i blant gasglu , cynrychioli a dehongli data drwy didoli a dosbarthu setiau o wrthrychau gan ddefnyddio un neu ragor o feini prawf. Casglu data ar gyfer amrywiaeth o ddibenion diffiniedig ac o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys TGCh. Mynegi data a gasglwyd gan ddefnyddio gwrthrychau go iawn a lluniau. 

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii)Tywydd 

Yn ystod y tymor bydd y plant yn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fathemateg trwy weithgareddau llafar, ymarferol a chwarae. Dylid rhoi cyfleoedd i blant ddefnyddio a chymhwyso mathemateg mewn tasgau ymarferol, ac i ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau TGCh. fel dulliau archwilio rhif, cael data bywyd go iawn a chyflwyno eu casgliadau.
Rhif - Cyfleoedd i blant ddatblygu diddordeb mewn rhifau; defnyddio enwau rhifau’n gywir gan gysylltu’r symbol a’r sain; cyfrif, darllen, ysgrifennu, cymharu a threfnu rhifau. Defnyddio rhifau’n naturiol yn eu chwarae a gweithgareddau bob dydd gan gynnwys rhigymau rhif, caneuon, storiau gweithgareddau cyfrif o Gymru , arsylwi ar rifau a phatrymau yn yr amgylchedd a bywyd bob dydd.
Mesurau ac Arian – Cyfleoedd i blant ddeall a defnyddio mesurau drwy cymharu a threfnu dau neu ragor o wrthrychau yn ol i) mas ii) hyd/uchder drwy arsylwi arnynt yn uniongyrchol, deall a defnyddio cynhwysedd trwy lenwi neu wacau cynwysyddion. Cyfleoedd i blant i wybod pa amser o’r dydd yw hi mewn perthynas a gweithgareddau dyddiol rheolaidd. Gwithgareddau chwarae rôl i ddechrau deall a defnyddio arian a’r defnydd a wneir ohono.
Siap, safle a symud – Cyfleoedd i blant chwarae gyda siapiau 2D a 3D, gwneud modelau a lluniau. Adnabod siapiau yn eu hamgylcheddau, adnabod a gwybod enwau’r siapiau 2D mwyaf cyffredin. Dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer symudiadau syml – gweithgareddau corfforol, ‘helfa drysor’, tasgau TGCh. Trin Data – Cyfleoedd i blant gasglu , cynrychioli a dehongli data drwy didoli a dosbarthu setiau o wrthrychau gan ddefnyddio un neu ragor o feini prawf. Casglu data ar gyfer amrywiaeth o ddibenion diffiniedig ac o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys TGCh. Mynegi data a gasglwyd gan ddefnyddio gwrthrychau go iawn a lluniau.  

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Yn ystod y tymor bydd y plant yn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fathemateg trwy weithgareddau llafar, ymarferol a chwarae. Dylid rhoi cyfleoedd i blant ddefnyddio a chymhwyso mathemateg mewn tasgau ymarferol, ac i ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau TGCh. fel dulliau archwilio rhif, cael data bywyd go iawn a chyflwyno eu casgliadau.
Rhif - Cyfleoedd i blant ddatblygu diddordeb mewn rhifau; defnyddio enwau rhifau’n gywir gan gysylltu’r symbol a’r sain; cyfrif, darllen, ysgrifennu, cymharu a threfnu rhifau. Defnyddio rhifau’n naturiol yn eu chwarae a gweithgareddau bob dydd gan gynnwys rhigymau rhif, caneuon, storiau gweithgareddau cyfrif o Gymru , arsylwi ar rifau a phatrymau yn yr amgylchedd a bywyd bob dydd. Dechrau symud o gyfrif tuag ymlaen/tuag yn ol (1 yn fwy/un yn llai) .
Mesurau ac Arian – Cyfleoedd i blant ddeall a defnyddio mesurau drwy cymharu a threfnu dau neu ragor o wrthrychau yn ol i) mas ii) hyd/uchder drwy arsylwi arnynt yn uniongyrchol, deall a defnyddio cynhwysedd trwy lenwi neu wacau cynwysyddion. Cyfleoedd i blant i wybod pa amser o’r dydd yw hi mewn perthynas a gweithgareddau dyddiol rheolaidd. Gwithgareddau chwarae rôl i ddechrau deall a defnyddio arian a’r defnydd a wneir ohono.
Siap, safle a symud – Cyfleoedd i blant chwarae gyda siapiau 2D a 3D, gwneud modelau a lluniau. Adnabod siapiau yn eu hamgylcheddau, adnabod a gwybod enwau’r siapiau 2D a 3D mwyaf cyffredin (yn ôl gallu’r plant). Dilyn cyfarwyddiadau ar gyfer symudiadau syml – gweithgareddau corfforol, ‘helfa drysor’, tasgau TGCh.
Trin Data – Cyfleoedd i blant gasglu , cynrychioli a dehongli data drwy didoli a dosbarthu setiau o wrthrychau gan ddefnyddio un neu ragor o feini prawf. Casglu data ar gyfer amrywiaeth o ddibenion diffiniedig ac o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys TGCh. Mynegi data a gasglwyd gan ddefnyddio gwrthrychau go iawn a lluniau. 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Tymor 1 - Thema: i) Myfi ii) Lliw 

Lleoedd a phobl - Dylai plant brofi’r byd cyfarwydd trwy ymholi, gan archwilio yr amgylchedd a geir dan do ac yn yr awyr agored. Cynnig profiadau iddynt sy’n eu helpu i ddysgu am leoliad eu hardal leol, a sut i ddilyn cyfarwyddiadau syml. Adnabod y nodweddion naturiol, e.e.mynyddoedd, a’r nodweddion a grewyd gan ddyn, e.e. adeiladau, ffyrdd, yn eu hardal eu hunain. Dysgu am lleoedd y mae pobl yn gweithio, pobl sy’n ein helpu. Ymchwilio i sut mae lleoedd yn newid, e.e. y tywydd a’r tymhorau
Amser a phobl – Cyfleoedd i blant roi digwyddiadau, trefniadau arferol a newidiadau mewn trefn yn syml, e.e. trefn y dydd, mewn stori a lluniau. Adnabod y newidiadau a gaiff eu hachosi gan dreigl amser, e.e. newidiadau sy’n digwydd iddynt hwy eu hunain – pan oeddwn yn fabi.
Fi fy hun a phethau byw eraill – Dysgu gofal, cyfrifoldeb, consyrn a pharch at bob peth byw a’r amgylchedd. Dysgu enwau prif rannau allanol y corff dynol a phlanhigion, a dysgu am y modd y cânt eu defnyddio. Arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion er mwyn eu grwpio – ffrwythau, llysiau, anifeiliaid a dail yr Hydref. Adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill. Dysgu am y synhwyrau y mae pobl yn eu defnyddio i’w galluogi i fod yn ymwybodol o’r byd sydd o’u cwmpas.Adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored. Gwybodaeth syml am anifeiliaid a dail yr Hydref.
Fi fy hun a phethau nad ydynt yn fyw – Cyfleoedd i blant arbrofi á gwahanol wrthrychau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grŵpiau yn ôl nodweddion syml, e.e. pethau sy’n symud gyda olwynion / dim olwynion. Arbrofi a gwahanol ddeunyddiau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grwpiau yn ôl priodweddau syml. Edrych ar wahanol ddeunyddiau synthetig a naturiol, a gallu gwahaniaethu rhyngddynt. Cyfleoedd i blant arbrofi sut mae rhai deunyddiau yn newid eu siap wrth drafod á chwarae gyda’r toes. 

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii) Tywydd 

Lleoedd a phobl - Mae’r plant yn cael profiad o’r byd cyfarwydd trwy ymholi, gan archwilio yr amgylchedd a geir dan do ac yn yr awyr agored. Cynnig profiadau iddynt sy’n eu helpu i ddysgu am leoliad eu hardal leol, a sut i ddilyn cyfarwyddiadau syml ac i adnabod y nodweddion naturiol, e.e.mynyddoedd, a’r nodweddion a grewyd gan ddyn, e.e. adeiladau, ffyrdd, yn eu hardal eu hunain. Dysgu am lleoedd y mae pobl yn gweithio, pobl sy’n ein helpu ac ymchwilio i sut mae lleoedd yn newid, e.e. y tywydd a’r tymhorau
Amser a phobl – Cyfleoedd i blant roi digwyddiadau, trefniadau arferol a newidiadau mewn trefn yn syml, e.e. trefn y dydd, mewn stori a lluniau. Adnabod y newidiadau a gaiff eu hachosi gan dreigl amser, e.e. newidiadau sy’n digwydd iddynt hwy eu hunain.
Fi fy hun a phethau byw eraill - Dysgu gofal, cyfrifoldeb, consyrn a pharch at bob peth byw a’r amgylchedd
Dysgu enwau prif rannau allanol y corff dynol, defnyddio caneuon/ hwiangerddi, a dysgu am y modd y cânt eu defnyddio a phlanhigion – blodau’r Gwanwyn. Arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion er mwyn eu grwpio – anifeiliaid gwledydd oer a phlanhigion tymor y Gwanwyn. Adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill. Dysgu am y synhwyrau y mae pobl yn eu defnyddio i’w galluogi i fod yn ymwybodol o’r byd sydd o’u cwmpas. Adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored. Dysgu am fywyd newydd ystod tymor y Gwanwyn.
Fi fy hun a phethau nad ydynt yn fyw – Cyfleoedd i blant arbrofi a gwahanol wrthrychau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grŵpiau yn ôl nodweddion syml, e.e. pethau sy’n symud gyda olwynion / dim olwynion. Arbrofi a gwahanol ddeunyddiau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grwpiau yn ôl priodweddau syml. Edrych ar wahanol ddeunyddiau synthetig a naturiol, a gallu gwahaniaethu rhyngddynt. Gwersi coginio i ddeall sut mae rhai deunyddiau yn newid eu siap wrth iddynt gael eu twymo neu’n hoeri e.e dŵr i wneud iá, siocled i wneud nythod, gwneud pice mân a ‘ffrois’. 

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Lleoedd a phobl - Dylai plant brofi’r byd cyfarwydd trwy ymholi, gan archwilio yr amgylchedd a geir dan do ac yn yr awyr agored. Cynnig profiadau iddynt sy’n eu helpu i ddysgu am leoliad eu hardal leol, a sut i ddilyn cyfarwyddiadau syml. Adnabod y nodweddion naturiol, e.e.mynyddoedd, a’r nodweddion a grewyd gan ddyn, e.e. adeiladau, ffyrdd, yn eu hardal eu hunain. Dysgu am lleoedd y mae pobl yn gweithio, pobl sy’n ein helpu. Ymchwilio i sut mae lleoedd yn newid, e.e. y tywydd a’r tymhorau
Amser a phobl – Cyfleoedd i blant roi digwyddiadau, trefniadau arferol a newidiadau mewn trefn yn syml, e.e. trefn y dydd, mewn stori. Adnabod y newidiadau a gaiff eu hachosi gan dreigl amser, e.e. newidiadau sy’n digwydd iddynt hwy eu hunain – edrych a gwylio ar lluniau/fideo o’r plant eu hun ers cychwyn yr ysgol.
Fi fy hun a phethau byw eraill - Dysgu gofal, cyfrifoldeb, consyrn a pharch at bob peth byw a’r amgylchedd
Dysgu enwau prif rannau allanol y corff dynol a phlanhigion, a dysgu am y modd y cânt eu defnyddio. Arsylwi gwahaniaethau rhwng anifeiliaid a phlanhigion er mwyn eu grwpio – anifeiliaid y fferm a’r jyngl, trychfilod, creaduriaid y môr a phlanhigion tymor yr Haf. Adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhyngddynt hwy eu hunain a phlant eraill. Dysgu am y synhwyrau y mae pobl yn eu defnyddio i’w galluogi i fod yn ymwybodol o’r byd sydd o’u cwmpas.Adnabod rhai anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw yn yr amgylchedd a geir yn yr awyr agored. Dysgu am fywyd newydd ystod tymor yr Haf.
Fi fy hun a phethau nad ydynt yn fyw – Cyfleoedd i blant arbrofi a gwahanol wrthrychau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grŵpiau yn ôl nodweddion syml. Gwybodaeth syml bod goleuni’n dod o amrywiaeth o ffynonellau, megis yr Haul a bod tywyllwch yn deillio o ddiffyg goleuni. Arbrofi a gwahanol ddeunyddiau cyffredin a defnyddio eu synhwyrau i’w rhoi mewn grwpiau yn ôl priodweddau syml. Edrych ar wahanol ddeunyddiau synthetig a naturiol, a gallu gwahaniaethu rhyngddynt. Cyfleoedd i blant arbrofi sut mae rhai deunyddiau yn newid eu siap wrth iddynt gael eu hymestyn,eu gwasgu, eu plygu, eu troi, eu twymo neu’u hoeri – gwneud ac yna chwarae gyda’r toes. 

 

Datblygiad Corfforol

Tymor 1 – Thema: i) Myfi ii) Lliw 

Personol – Cyfleodd i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy’n cynnig modd iddynt weithio fel unigolion, gyda phartner ac mewn grwpiau bach. Cyfleoedd i blant i ddatblygu eu sgiliau cydsymud ac echddygol bras drwy cymryd rhan yn y gwersi ymarfer corff dan do ac yn yr awyr agored. Datblygu rheolaeth symudiadau’r corff :– gwella’n raddol eu rheolaeth ar wahanol siapiau, lefelau a chyfeiriadau teithio - cerdded, rhedeg, neidio. Cymryd rhan mewn gwhanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys y rheiny a gychwynir gan y plant i ddatblygu eu sgiliau llawdriniol manwl ac i ddefnyddio a thrin ystod o declynnau h.y. defnyddio pensiliau, pennau, craeonnau, gwnio, adnoddau crefft a toes, teganau’r dosbarth gan gynnwys TGCh. gwaith ar y BGRh. Bee-Bot, I.Pad.
Gweithgareddau i ddatblygu eu sgiliau drwy archwilio eu hamgylcheddau yn yr awyr agored drwy ddefnyddio ystod o symbyliadau ac offer mawr a bach h.y. ffram ddringo, sleid, peli, blociau mawr.
Chwarae anturus a chorfforol – Cyfleoedd i blant ddatblygu dealltwriaeth o’r modd y mae eu cyrff yn symud ac i symud yn ddiogel, gan ddangos rheolaeth a sgiliau cydsymud cynyddol. Cymryd rhan mewn gwahanol fathau o weithgareddau a gêmau sylfaenol sy’n ymwneud â theithio, gan gynnwys camu, neidio a glanio, rholio, troi, dringo, pedlo beiciau wrth ddefnyddio ystod o offer a chyfarpar. Deall, gwerthfawrogi a mwynhau’r gwahaniaeth rhwng rhedeg, cerdded a neidio. Chwarae adeiladol ‘Bob y Bilder’.
Iechyd, ffitrwydd a diogelwch – Cyfleoedd i blant ddechrau deall bod ymarfer corff rheolaidd yn gwella iechyd a ffitrwydd. Deall bod cymryd rhan yn y gwersi yn helpu rhannau’r corff i weithio’n dda. Cyflwyno’r plant sut i ymateb a dilyn cyfarwyddiadau syml ynglyn â theithio o gwmpas yr ystafell – cerdded, rhedeg, neidio, cropian …
Gweithgareddau sy’n caniatau y plant i ddefnyddio siswrn i dorri o amgylch siapiau syml, ac i ddechrau deall y pwysigrwydd sut i ddefnyddio offer yn ddiogel.

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii) Tywydd 

Personol –– Cyfleodd i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy’n cynnig modd iddynt weithio fel unigolion, gyda phartner ac mewn grwpiau bach, rhannu syniadau a helpu ei gilydd I wella eu gwaith. Cyfleoedd i blant i ddatblygu eu sgiliau cydsymud ac echddygol bras drwy cymryd rhan yn y gwersi ymarfer corff dan do ac yn yr awyr agored. Datblygu rheolaeth symudiadau’r corff: – gwella’n raddol eu rheolaeth ar wahanol siapiau, lefelau a chyfeiriadau teithio - cerdded, rhedeg, neidio. Cysylltu’r gweithredoedd syml mewn dilyniant (2 yn unig).
Cymryd rhan mewn gwhanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys y rheiny a gychwynir gan y plant i ddatblygu eu sgiliau llawdriniol manwl ac i ddefnyddio a thrin ystod o declynnau h.y. defnyddio pensiliau, pennau, craeonnau, gwnio, adnoddau crefft a toes, teganau’r dosbarth gan gynnwys TGCh. gwaith ar y BGRh. Bee-Bot, I.Pad. Gweithgareddau i ddatblygu eu sgiliau drwy archwilio eu hamgylcheddau yn yr awyr agored drwy ddefnyddio ystod o symbyliadau ac offer mawr a bach h.y. ffram ddringo, sleid, peli, blociau
Chwarae anturus a chorfforol – Cyfleoedd i blant ddatblygu dealltwriaeth o’r modd y mae eu cyrff yn symud ac i symud yn ddiogel, gan ddangos rheolaeth a sgiliau cydsymud cynyddol. Cymryd rhan mewn gwahanol fathau o weithgareddau a gêmau sylfaenol sy’n ymwneud â theithio, gan gynnwys camu, neidio a glanio, rholio, troi, dringo, pedlo beiciau wrth ddefnyddio ystod o offer a chyfarpar. Deall, gwerthfawrogi a mwynhau’r gwahaniaeth rhwng rhedeg, cerdded a neidio. Chwarae adeiladol i greu cerbydau gyda olwynion sy’n gallu symud.
Iechyd, ffitrwydd a diogelwch – Cyfleoedd i blant ddechrau deall bod ymarfer corff rheolaidd yn gwella iechyd a ffitrwydd. Deall bod cymryd rhan yn y gwersi yn helpu rhannau’r corff i weithio’n dda. Cyflwyno’r plant sut i ymateb a dilyn cyfarwyddiadau syml ynglyn â teithio o gwmpas yr ystafell ac i ddefnyddio cyfarpar mawr ac offer bach yn ddiogel.
Cyfleoedd i blant ddisgrifio’r hyn sy’n digwydd a sut y maent yn ymddangos ac yn teimlo ar ôl gwneud ymarfer corff. Gweithgareddau sy’n caniatau y plant i ddefnyddio siswrn i dorri o amgylch siapiau syml a mwy cymleth, ac i ddechrau deall y pwysigrwydd sut i ddefnyddio offer yn ddiogel.  

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Personol –– Cyfleodd i blant gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy’n cynnig modd iddynt weithio fel unigolion, gyda phartner ac mewn grwpiau bach, rhannu syniadau a helpu ei gilydd i wella eu gwaith. Cyfleoedd i blant i ddatblygu eu sgiliau cydsymud ac echddygol bras drwy cymryd rhan yn y gwersi ymarfer corff dan do ac yn yr awyr agored. Datblygu rheolaeth symudiadau’r corff: – gwella’n raddol eu rheolaeth ar wahanol siapiau, lefelau a chyfeiriadau teithio - cerdded, rhedeg, neidio. Cysylltu’r gweithredoedd syml mewn dilyniant (2 yn unig).
Cymryd rhan mewn gwhanol fathau o weithgareddau chwarae ac ystod o weithgareddau a gaiff eu cynllunio, gan gynnwys y rheiny a gychwynir gan y plant i ddatblygu eu sgiliau llawdriniol manwl ac i ddefnyddio a thrin ystod o declynnau h.y. defnyddio pensiliau, pennau, craeonnau, gwnio, adnoddau crefft a toes, teganau’r dosbarth gan gynnwys TGCh. gwaith ar y BGRh. Bee-Bot, I.Pad. Gweithgareddau i ddatblygu eu sgiliau drwy archwilio eu hamgylcheddau yn yr awyr agored drwy ddefnyddio ystod o symbyliadau ac offer mawr a bach h.y. ffram ddringo, sleid, peli, blociau
Chwarae anturus a chorfforol – Cyfleoedd i blant ddatblygu dealltwriaeth o’r modd y mae eu cyrff yn symud ac i symud yn ddiogel, gan ddangos rheolaeth a sgiliau cydsymud cynyddol. Cymryd rhan mewn gwahanol fathau o weithgareddau a gêmau sylfaenol sy’n ymwneud â theithio fel anifeiliaid, gan gynnwys camu, neidio a glanio, rholio, troi, dringo, pedlo beiciau wrth ddefnyddio ystod o offer a chyfarpar. Deall, gwerthfawrogi a mwynhau’r gwahaniaeth rhwng rhedeg, cerdded a neidio. Ymarfer mabolgampau.
Iechyd, ffitrwydd a diogelwch – Cyfleoedd i blant ddechrau deall bod ymarfer corff rheolaidd yn gwella iechyd a ffitrwydd. Deall bod cymryd rhan yn y gwersi yn helpu rhannau’r corff i weithio’n dda. Cyflwyno’r plant sut i ymateb a dilyn cyfarwyddiadau syml ynglyn â theithio o gwmpas yr ystafell ac I ddefnyddio cyfarpar mawr ac offer bach. Cyfleoedd i blant ddisgrifio’r hyn sy’n digwydd a sut y maent yn ymddangos ac yn teimlo ar ol gwneud ymarfer corff.
Gweithgareddau sy’n caniatau y plant i ddefnyddio siswrn i dorri o amgylch siapiau syml ac mwy cymleth, ac i ddechrau deall y pwysigrwydd sut i ddefnyddio offer yn ddiogel. 

 

 

Datblygiad Creadigol

Tymor 1 - Thema: i) Myfi ii) Lliw

Celf, crefft a dylunio – Cyfleoedd i blant ddatblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, crefft a dylunio. Archwilio ystod eang o symbyliadau, datblygu eu gallu i gyfleu eu syniadau creadigol, a myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill. Dechrau archwilio amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau ac arbrofi â hwy, datblygu a defnyddio eu dealltwriaeth o liwiau, llinellau, tôn, gwead, patrwm, siâp a ffurf yn syml. Plant i greu darn o waith peintio lluniau e.e. gwynebau / myfi / lliwiau’r gath / yr enfys / Elfed yr eliffant; gwaith printio gyda ystod o declynnau i wneud afalau/ /ffrwythau / dail yr hydref. Gwaith ‘collage’ i wneud anifeiliaid yr Hydref, noson tân gwyllt, ac amryw o addurniadau ar gyfer y Nadolig. Gwaith chwarae â toes cymysgu, siapio, modelu, trefnu er mwyn creu eu delweddau a gwrthrychau eu hunain ac i ddilyn cardiau gyda heriau syml.
Cerddoriaeth – Mae sgiliau cerddorol y plant yn cael eu meithrin a’u hybu wrth iddynt ddefnyddio eu synhwyrau, eu dychymyg a’u profiad. Mae’r gweithgareddau cerdd creadigol yn galluogi’r plant i archwilio ystod o ffynonellau sain ac arbrofi â gwahanol ffyrdd o gynhyrchu a threfnu seiniau, creu eu syniadau cerddorol eu hunain a chyfrannu i gyfansoddiadau syml iawn. Rhoi cyfleoedd i chwarae patrymau rhythmig syml ar amrywiaeth o offerynnau cyfarwydd – drwm, tambwrin ..... Adnabod a disgrifio seiniau cryf / tawel, cyflym / araf, a gwrando ar ystod o gerddoriaeth ac ymateb iddi e.e. C.D.’Fireworks’ ‘Tedi ‘. Gwahaniaethu’n fras rhwng yr elfennau cerddorol wrth wrando ar gerddoriaeth. Canu a dysgu ystod o ganeuon gydag eraill.
Symud creadigol – Cyfleoedd i blant archwilio a mynegi ystod o hwyliau a theimladau trwy gyfrwng amrywiaeth o symudiadau. Datblygu eu rheolaeth trwy gysylltu symudiadau er mwyn creu cyfres o wahanol lwybrau a siapiau â’u cyrff – Noson tân gwyllt., symudiadau anifeiliaid yr Hydref, teganau, Sion Corn. Datblygu eu hymatebion i wahanol symbyliadau megis cerddoriaeth, lluniau, BGRh., geiriau a syniadau. Gweithio ar eu pen eu hunain a gydag eraill i esgus, ymateb yn fyrfyfyr a meddwl yn ddychmygus. Cyfleoedd i chwarae’n greadigol yn y cornel ty bach twt, gofalu am y babi, ysbyty, siop ffrwythau a llysiau, y Swyddfa Bost, siop Sion Corn .... Chwarae’n adeiladol gyda ystod o deganau’r dosbarth, e.e. gwaith adeiladu Bob y Bilder. Gallu i weithio ar eu pen eu hunain, gyda phartner neu mewn grwp bach i ddatblygu eu syniadau.  

 

Tymor 2 - Thema: i) Teithio ii) Tywydd 

Celf, crefft a dylunio – Cyfleoedd i blant ddatblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, crefft a dylunio. Archwilio ystod eang o symbyliadau, datblygu eu gallu i gyfleu eu syniadau creadigol, a myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill. Dechrau archwilio amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau ac arbrofi a hwy, datblygu a defnyddio eu dealltwriaeth o liwiau, llinellau, ton, gwead, patrwm, siap a ffurf yn syml. Plant i greu gwaith peintio ystod o drefnidiaeth ceir /tren /llongau ; gwaith printio gyda ystod o declynnau i wneud pengwin / dynion eira /mor ladron . Gwaith ‘collage’ i wneud anifeiliaid a lluniau o’r gofod . Gwaith chwarae â toes cymysgu, siapio, modelu trefnu er mwyn creu eu delweddau a gwrthrychau eu hunain ac i ddilyn cardiau her.
Cerddoriaeth - Mae sgiliau cerddorol y plant gael eu meithrin a’u hybu wrth iddynt ddefnyddio eu synhwyrau, eu dychymyg a’u profiad. Mae gweithgareddau cerdd creadigol yn galluogi’r plant i archwilio ystod o ffynonellau sain ac arbrofi â gwahanol ffyrdd o gynhyrchu a threfnu seiniau, creu eu syniadau cerddorol eu hunain a chyfrannu i gyfansoddiadau syml. Chwarae patrymau rhythmig syml ar amrywiaeth o offerynnau cyfarwydd. Adnabod a disgrifio seiniau cryf / tawel, cyflym/araf a gwrando ar ystod o gerddoriaeth ac ymateb iddi, gwahaniaethu’n fras rhwng yr elfennau cerddorol wrth wrando ar gerddoriaeth. Canu a dysgu ystod o ganeuon gydag eraill – cerddi am y tywydd, cerbydau, Gwyl Ddewi…
Symud creadigol - Cyfleoedd i blant archwilio a mynegi ystod o hwyliau a theimladau trwy gyfrwng amrywiaeth o symudiadau. Datblygu eu rheolaeth trwy gysylltu symudiadau er mwyn creu cyfres o wahanol lwybrau a siapiau â’u cyrff - trefnidiaeth, anifeiliaid gwledydd oer, symudiadau yn ymwneud a’r tywydd – Sioni Rhew, tywydd oer, y glaw, môr ladron . Datblygu eu hymatebion i wahanol symbyliadau megis cerddoriaeth, lluniau, BGRh., geiriau a syniadau. Gweithio ar eu pen eu hunain a gydag eraill i esgus, ymateb yn fyrfyfyr a meddwl yn ddychmygus. Cyfleoedd i chwarae’n greadigol yn y yn y cornel tý bach twt, y garej, môr ladron, trenau, y gofod, chwarae byd bach gyda pypedau ac ystod o modelau, y twba tywod/ dwr. Cyfleodd i chwarae’n adeiladol gyda ystod o deganau’r dosbarth i greu garej, gorsaf tren, llongau, gofod. Gallu i weithio ar eu pen eu hunain, gyda phartner neu mewn grwp bach i ddatblygu eu syniadau.  

 

Tymor 3 - Thema: Anifeiliaid 

Celf, crefft a dylunio – Cyfleoedd i blant ddatblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celf, crefft a dylunio. Archwilio ystod eang o symbyliadau, datblygu eu gallu i gyfleu eu syniadau creadigol, a myfyrio ynghylch eu gwaith eu hunain a gwaith pobl eraill. Dechrau archwilio amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau ac arbrofi â hwy, datblygu a defnyddio eu dealltwriaeth o liwiau, llinellau, tôn, gwead, patrwm, siâp a ffurf yn syml. Plant i greu darn o waith peintio lluniau anifeiliaid; gwaith printio gyda ystod o declynnau i wneud anifeiliaid. Gwaith ‘collage’ i wneud llun o’r jyngl a creaduriaid y môr, mygydau o anifeiliaid y fferm a’r jyngl, deinosoriaid, trychfilod…. Gwaith chwarae â toes cymysgu, siapio, modelu, trefnu er mwyn creu eu delweddau a gwrthrychau eu hunain ac i ddilyn cardiau gyda heriau.
Cerddoriaeth - Mae sgiliau cerddorol y plant yn cael eu meithrin a’u hybu wrth iddynt ddefnyddio eu synhwyrau, eu dychymyg a’u profiad. Mae gweithgareddau cerdd creadigol yn galluogi’r plant i archwilio ystod o ffynonellau sain ac arbrofi â gwahanol ffyrdd o gynhyrchu a threfnu seiniau, creu eu syniadau cerddorol eu hunain a chyfrannu i gyfansoddiadau syml. Chwarae patrymau rhythmig syml ar amrywiaeth o offerynnau cyfarwydd. Adnabod a disgrifio seiniau cryf / tawel, cyflym /araf a gwrando ar gerddoriaeth ac ymateb iddi - gwahanol anifeiliaid, caset Topsi a Tim a’r pwll padlo’, C.D.’Peter and the wolf’. Canu a dysgu ystod o ganeuon gydag eraill.
Symud creadigol – Cyfleoedd i blant archwilio a mynegi ystod o hwyliau a theimladau trwy gyfrwng amrywiaeth o symudiadau. Datblygu eu rheolaeth trwy gysylltu symudiadau er mwyn creu cyfres o wahanol lwybrau a siapiau â’u cyrff - anifeiliaid anwes, y fferm, y jyngl, trychfilod, deinosoriaid, creaduriaid y mor. Datblygu eu hymatebion i wahanol symbyliadau megis cerddoriaeth, lluniau, BGRh., geiriau a syniadau. Gweithio ar eu pen eu hunain a gydag eraill i esgus, ymateb yn fyrfyfyr a meddwl yn ddychmygus. Cyfleoedd i chwarae’n greadigol yn y cornel jyngl, y fferm, deinosoriaid, pypedau ac ystod o modelau, twba tywod a dwr, chwarae’n adeiladol gyda ystod o deganau’r dosbarth i greu cartrefi i’r anifeiliaid. Cyfleoedd i blant i weithio ar eu pen eu hunain, gyda phartner neu mewn grwp bach i ddatblygu eu syniadau.