51.8142271,-3.8625442999999677,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynaman Rhydaman
Sir Gaerfyrddin, SA18 1AH

Ffôn:01269 822 108
Ebost:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 017 IMG 1409 016 Emma

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

GWAITH CARTREF

Bydd gwaith cartref yn cael ei hanfon allan bob dydd Gwener a bod yn ôl y dydd Llun canlynol.

 Homework

FFRWYTHAU

Rydym yn cael ffrwythau bob bore lle mae eich plentyn yn gallu dod â darn o ffrwyth neu fyrbryd iach. Gwnewch yn siŵr bod yr holl botiau ffrwythau neu ffrwythau wedi'u labelu'n glir gydag enw eich plentyn..

 

Fruit

 

YMARFER CORFF

Fe fydd gwersi ymarfer corff i blant Cyfnod Sylfaen D (Mrs Harries) ar ddydd Gwener.  Fe fydd angen dillad addas (e.e.. siorts, crys ‑T a dapiau) i’r wers. Dewch â nhw i’r ysgol cyn gynted â phosibl. Fe fyddwn yn cadw nhw yn y bagiau.

 

Pe

 

GWISG YSGOL 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda.

 Uniform

 

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am waith eich plentyn a / neu les yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Diolch

Mrs Harries

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor 

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

Tymor 1 

Myfi Fy Hun - Rhoddir gyfle i’r plant fynegi syniadau a dysgu mwy am lendid personol, ac i ddatblygu meddyliau ynghlyn â theimladau. Trafodir bwysigrwydd o ffrindiau. Gwerthfawrogir nodweddion yr Hydref a’r traddodiad o ddiolch am y Cynhaeaf.
Lliw/Golau – Trafodir y pwysigrwydd o lendid wrth weithio gyda bwyd. Rhoddir gyfle i’r plant ddatblygu ymwybyddiaeth o arferion da, megis helpu’n gilydd a’r pwysigrwydd o drin pawb yr un peth a gwerthfawrogi y gwahaniaethau yn eu ymddangosiad. Dysgir am enedigaeth Iesu Grist a phwysigrwydd y Beibl i Gristnogion. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd - Defnyddir amrywaieth o storïau o’r Beibl i annog y pant i werthfawrogi eu bywydau ac i ddiolch i Dduw am ei help a’r gofalaeth a roddir i ni. Rhoddir gyfle i’r plant ddysgu ychydig mwy am Dewi Sant, arwyddocad Sul Y Blodau ac hanes croeshoelio ac atgyfodiad Iesu Grist.
Teithio - Rhoddir bwyslais ar ddiogelwch ar yr heol, gan ddenu sylw’r disgyblion at sut i groesi’r ffordd yn ofalus a thrafod pwrpas goleuadau traffig. Datblygir ymwybyddiaeth o’r peryglon o siarad gyda dieithraid ac hefyd peryglon yn y cartref. Cyflwynir stori “Arch Noa” a thrafod ei arwyddocad. Trafodwn rheolau dosabarth a’u pwysigrwydd. 

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith – Gosodir bwyslaid ar storïau allan o’r Hen Destament megis “Stori Moses”. Annogir y plant i wrando’n ofalus iawn ar y storïau yma, ac i gofio a thrafod y digwyddiadau. Bydd hefyd angen sôn am bwysigrwydd y teulu a bod yn ffrndiau.
Anifeiliaid – Adolygir waith ar deimladau a glendid personol o dymor 1, gan adeiladu ar brofiadau’r disgyblion. Pwysleisir y pwysigrwydd o ofalu am anifeiliaid. Fe wnawn drafod storïau o’r Beibl er enghraifft, Porthu’r Pum Mil. 

 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Tymor 1 

Myfi fi hun – Adeiladu ar brofiad a sgiliau ieithyddol y plant trwy annog siarad a gwrando. Sicrhau bod y plant yn dal pensil yn gywir, dilyn a thangopïo patrymau wrth ysgrifennu o’r chwith i’r dde. Canolbwyntir ar adnabod a ffurfio’r llythrennau a gwneud ystod o weithgareddau tracio yn ymarferol ac ar bapur. Calanogir ddiddordeb mewn storïau, gan annog trafodaeth am eu cynnwys gan ddatblygu geirfa penodol. Cyflwynir ystod o weithgareddau ChATT a Llythrennau a Synau. Yn ogystal, datblygir strategaeth Pie Corbett gan ddefnyddio stori Y Bachgen Bach Toes.
Lliw/Golau – Darllen amrywiaeth helaeth o storïau sy’n ymwneud â’r thema, gan ddenu sylw’r plant at glawr y llyfrau a’i nodweddion. Rhoddir gyfle i’r plant wrando ar storïau ar dâp, datblygu sgiliau cyfrifiadur a gweithgareddau BGRh, a’u hannog i fagu hyder mewn llyfrau. Adnabod, enwi, ffurfio ac adolygu llythrennau. Ymestyn geirfa’r plant a chalanogi’r defnydd o frawddegau syml. Pwysleisir y pwysigrwydd ysgrifennu eu henwau’n annibynnol ac yn ddarllenadwy. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd - Canolbwyntir ar adnabod a ffurfio llythrennau, yn ogystal a ddeugraff. Rhoddir gyfle i’r plant wrando ar amrywuaeth o storiau gan gynnwys, “Sgarff Barti,” “Tedi Twt a’r Tywydd,” “Ryan a’i esgidiau glaw gwych,” “Martha yn y glaw” ac ati. Annogir y disgyblion i feddwl am storïau bach syml eu hun, gan bwysleisio ar y pwysigrwydd o gynnwys cymeriad a lleoliad addas. Datblygir sgil trefnu, dysgu geirfa newydd ac ysgrifennu brawddegau syml gan drafod cyflethreniad syml Tedi Twt. Cyflwynir stori ar ffurf Pie Corbett sef Tri Bili Bwch Gafr.
Teithio - Unwiath yn rhagor, bydd y plant yn cael y profiad o wrando ar ddetholiad eang o storïau, ac yn cael eu hannog i wrando’n astud ac i ddilyn y print wrth gael eu darllen. Gosodir bwyslais ar adnabod, ffurfio ac enwi’r llythrennau. Bydd angen hybu’r disgyblion i ddysgu geirfa newydd i ddisgrifio’r gwahanol ffyrdd o deithio, Cyflwynir ystod o weithgareddau syml wrth ddefnyddio’ jumblies’ i ddechrau darllen ac ysgrifennu brawddegau syml a chreu carden post.  

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith – Adnabod, enwi a ffurfio’r llythrennau’n gywir gan ddefnyddio penillion Tric a Chlic. Plant i wrando ar storïau amrywiol e.e Y Tri Bili Bwch Gafr, Hugan Fach Goch, Y Tri Mochyn Bach, Elen Benfelen ac ati. Annogir y plant i ragfynegi beth sydd yn mynd i ddigwydd yn y storïau yma, i drafod yr hyn sydd yn codi yn y dechrau, canol a diwedd y straeon, ac hefyd i siarad am y cymeriadau. Unwaith eto, bydd angen helpu’r plant i ddysgu a defnyddio geirfa newydd i enwi a disgrifio’r cymeriadau, ac i ddewis a threfnu geiriau er mwyn creu brawddegau syml a chreu pennill Yr Echyll Erchyll.
Anifeiliad – Yn ystod yr ail hanner o’r tymor yma, bydd gofyn i’r disgyblion i ddatblygu enwau anifeiliaid o’r gwahanol amgylchfeydd – anifeiliaid anwes, y fferm, deinosoriaid, y jyngl a thrychfilod. Annogir y disgyblion i gyfrannu at drafodaethau ac ateb cwestiynau. Bydd y plant yn cael y cyfle i ddysgu geirfa newydd sy’n ymwneud â bwyd a chreu portread o anifail. Plant i ddewis a threfnu geiriau er mwyn creu brawddegau gramadegol gywir. 

Datblygiad Mathemategol

Tymor 1 

Myfi Fy Hun- Bydd y disgyblion yn dysgu a chyfnerthu sut i gyfri, adnabod a ffurfio’r rhifau hyd at 5 yn gywir. Dysgir i adnabod, enwi a sôn am briodweddau siapau 2D, megir y cylch, sgwâr, petryal a thriongl. Cyflwynir llinellau syth a chrwn yn ogystal â dechrau creu patrymau syml a pharhau a phatrymau ailadroddus. Dechreuir ddwyn sylw’r plant at graff bloc a mesur.
Lliw/Golau – Adolygir y rhifau, gan symud ymlaen at rhifau hyd at 10. Dechreuir ddefnyddio geirfa sy’n ymwneud âg amser, gan gynnwys dyddiau’r wythnos. Hefyd, datblygwn y sgil o enwi ac adnabod setiau rhif a chyfatebu lluniau. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd – Bydd pawb yn gweithio ar ffurfio, enwi ac adnabod rhifau a chyfnerthu gwaith rhif. Cyflwynir y geira “lleiaf,” “mwyaf,” “hiraf” a “byrraf”. Datblygir waith ar drin data, drwy greu graffiau a siartiau sy’n ymwneud â thopigau sy’n deillio o’r thema. Dechreuir waith ar adio yn ymarferol gan ddefnyddio lluniau a gwrthrychau. Dysgir enwau siapau 3D drwy weithgareddau ymarferol, trefnu lluniau, gwaith patrwm a chyflwyno arian. Hefyd datblygir gwaith maint – pwyso. Teithio – Datblygir waith rhif yn ogystal â chwblhau asesiadau syml. Rhoddir gyfle i’r plant drafod a dosbarthu cownteri, modelu a lluniau yn ôl eu maint, lliw a chategori. Datblygir waith adio (heb luniau) a dechrau cyfri ymlaen ac yn ôl. Annogir y disgyblion i ddeall a defnyddio geirfa a symbolau newydd sy’n ymwneud â safle, maint, rhif a siâp. 

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith – Rhoddir gyfle i’r plant brofiadur gwaith ymarferol a dysgu’r eirfa briodol wrth bwyso. Cyflwynir rifolion a dechreuir gyfri mewn degau. Annogir y plant i feddwl dros eu hun ac i esbonio’i hun wrth ddatrys problemau syml. Dechreuir waith ar dynnu allan gan ddefnyddio lluniau,y llinell rhif a symbolau addas.
Anifeiliaid – Bydd ail hanner o dymor 3 yn cael ei wario yn adolygu ar y gwaith rhif, siâp, mesur a thrin data a ddysgwyd yn ystod y flwyddyn. Rhaid bwrw golwg dros waith adio a thynnu, yn ogystal â gwerthfawrogi geirfa mathemategol â ddysgwyd, sy’n ymwneud â safle, pwyso a maint. Rhoddir gyfle i’r plant adolygu siapau 2D a 3D. 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Tymor 1 

Myfi Fy Hun – Rhoddir gyfle i’r plant enwi ac adnabod rhannau’r corff a’r wyneb. Rhoddir gyfle iddynt edrych ar y sgerbwd a dysgu geirfa syml. Bydd y plant yn edrych ar debygolrwydd a gwahaniaethau rhyngddynt. Defnyddir y cyfrifiaduron, byrddau gwyn, Beebots, pegiau siarad a’r Ipad ar draws y meysydd i ddatblygu ac ehangu profiadau. Llinell amser o ran tyfiant personol a chyflwynir weithgareddau er mwyn trefnu lluniau
Lliw/Golau – Trafod a chyflwyno pwysigrwydd golau – beth sy’n rhoi golau? Arbrofi newidiadau lliw wrth gymysgu lliwiau – arliwiau ac ati. Rhoddir brofiadau o ddysgu am olau, a rhoddir gyfle i arbrofi â swigod er mwyn gweld y lliwiau gwahanol ac i ddatblygu cydlyniant llaw a llygaid.  

 

Tymor 2 

Y Tywydd – Rhoddir gyfleoedd i’r plant ddysgu am nodweddion y tywydd a’r dillad sydd angen am y tymhorau gwahanol.
Arbrofi a newidiadau gwres - iâ, siocled a thrafod nodweddion deunyddiau gwahanol. Profiadau archwilio, suddo ac arnofio a deunyddio i gadw’n sych.
Teithio - Adnabod cerbydau gwahanol ac enwi’r gwahanol ffyrdd o deithio – tir, awyr, dŵr. Edrych ar deithio ddoe ac heddiw – beth sydd wedi digwydd a datblygu. Arolwg traffig yn y pentref a thaith gerdded synhwyrau o gwmpas yr ysgol. Trafodir sut oedd pobl yn teithio i’r gofod a Neil Armstrong. Rhoddir gyfleoedd i archwilio ac arbrofi gyda’r magendau. 

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith - Archwilio beth sy’n gwneud adeilad cryf o ran adeiladu wal i’r moch bach. Trin a thrafod deunyddiau ar gyfer tai y Tri Mochyn Bach. Blasu a defnyddio synhwyrau i ddatblygu ymwybyddiaeth pethau melys, sur, hallt wrth goginio bwyd.
Anifeiliaid – Annogir y plant i drin a thrafod gwahaniaethau rhwng yr anifeiliaid a’u bychain. Trafod cylch bywyd y broga, lindys a’r iâr a threfnu lluniau’n gronolegol. Trafodwyd cynyrch yr anifeiliaid a bywyd ar y fferm. Trafodwyd datblygiad ac hanes y deinosiriaid a sut mae’r byd wedi datblygu. Plant i arbrofi a thyfu hadau a chynnyrch llysiau yn yr ardd. 

Datblydiad Corfforol

Tymor 1 

Myfi Fy Hun– Plant i ddatblygu ymwybyddiaeth o sut mae’r corff yn symud. Teithio o gwmpas drwy rhedeg, cerdded, neidio, sgipio, cropian. Defnyddio rhaglen Chwarae i Ddysgu yn y gwersi Corfforol. Defnyddio’r rhaglen er mwyn datblygu sgiliau symud ac i ymarfer berfformio symudiadau/siapau gwahanol. Rhoddir ystod o gyfleoedd er mwyn datblygu sgiliau motor cain a defnyddio’r tegannau tu allan.  

Lliw/Golau– Eto, ystod o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau motor cain/bras a llawdriniol manwl wrth ddefnyddio gleiniau, clai, defnyddio siswrn a gweithgareddau cyfferdinol. Parhau i ddefnyddio pecyn Chwarae i Ddysgu ac i greu dilyniant a’i berfformio i weddill y dosbarth. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd – Bydd y plant yn cael cyfleoedd i arbrofi, datblygu a mwynhau defnyddio dŵr, tywod a chlai. Defnyddio synhwyrau i ddefnyddio ystod o offer mawr a bach. Defnyddio a chwarae gyda’r doliau a gwisgo dillad addas yn y chwarae rôl – gwisgo/dadwisgo. Unwaith eto, defnyddio’r pecyn Chwarae i Ddysgu yn y gwesri Corfforol. Teithio - Defnyddio’r tegannau mawr tu allan er mwyn datblygu sgiliau corfforol y plant. Datblygu’r symudiadau drwy ddefnyddio’r offer mawr ar yr iard. Unwaith eto, defnyddio’r pecyn Chwarae i Ddysgu yn y gwersi Corfforol.  

 

Tymor 3

Hud a Lledrith – Plant i gael ystod o gyfleoedd i ddatblygu chwarae rôl, dawns a drama er mwyn datblygu creadigrwydd a ffyrfder corfforol. Cymryd rhan mewn gweithgareddau garddio. Yn ystod y gwersi Corfforol, bydd y plant yn datblygu’r sgil o ddawns greadigol.
Anifeiliaid - Datblygu a defnyddio offer byd bach er mwyn cyfoethogi’r symudiadau llawdriniol manwl. Defnyddio’r gleiniau er mwyn gwnïo i gyfoethogi’r plant ymhellach. Ymarfer sgiliau mabolgampau a defnyddio’r ardal allanol. Datblygu’r sgil o chwarae gêmau cystadleuol, taflu a dal pêl a theithio mewn amrywiaeth o ffyrdd. 

Datblygiad Creadigol

Tymor 1 

Myfi Fy Hun – Rhoddir gyfleoedd i’r plant beintio portread a lluniau o blant eraill. Rhoddir stampiau i beintio dwylo, creu enwau a datblygu sgiliau peintio cyffredinol. Datblygir ystod o gyfleoedd creadigol wrth chwarae rôl, darpariaeth barhaus a phrofiadau creadigol ar draws y meysydd. Astudio arlunwyr enwog – Pablo Picasso. Gwaith creadigol yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema.
Lliw/Golau – Datblygir sgiliau i greu collage a pheintio lluniau amrywiol yn ogystal â chymysgu lliwiau – arliwiau/tywll/golau. Bydd y plant yn cael cyfleoedd i greu addurniadau Nadolig gan ddefnyddio ystod o ddechnegau. Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema. 

 

Tymor 2 

Y Tywydd - Cyflwynir ystod o weithgareddau creadigol a pheintio swigod/bysedd yn ogystal a gwaith collage ar gyfer dillad addas i Tedi Twt. Bydd y plant yn efelychu synau’r tywydd gan ddefnyddio amrywiaeth o offerynnau â’u cyrff/lleisiau. Bydd y plant yn enwi ac adnabod offerynnau cerddorol a dosbarthu o rhan taro, siglo, crafu ac ati. Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema.
Teithio - Caiff y plant ystod o gyfleoedd i chwarae rôl drwy wisgo lan a defnyddio’r ardaloedd barhaus o fewn y dosbarth. Datblygir ystod o gyfleoedd er mwyn darganfod ystod o ddeunyddiau creadigol er mwyn arbrofi yn y dosbarth. Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema. 

 

Tymor 3 

Hud a Lledrith – Cydweithio er mwyn creu murlun dosbarth, edrych a thrafod patrymau cwilt ar gyfer Mamgu (stori Hugan fach Goch). Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema.
Anifeiliaid – Rhoddir gyfleoedd i’r plant werthuso gwaith gan arlunwyr enwog – Henri Matisse a Vincent Van Gough. Bydd y plant yn gweithio fel grŵp er mwyn creu murlun dosbarth – Y Pysgodyn Aur. Gall y plant beintio lluniau rhydd o’u hoff anifail, gwneud toes halen i greu ffosil deinasor a chanu ystod o hwiangerddi a chaneuon fferm. Gwaith creadigol eto yn cynnwys gwaith dawns, drama a cherddoriaeth yn datblygu o fewn y thema.