51.8142271,-3.8625442999999677,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Brynaman
Brynceunant, Brynaman Rhydaman
Sir Gaerfyrddin, SA18 1AH

Ffôn:01269 822 108
Ebost:admin@brynaman.ysgolccc.org.uk

IMG 1631 006 Cari IMG 1409 Christine Christine (1) Kayl

Brynaman Primary School
Ysgol Gynradd Brynaman

GWAITH CARTREF

Bydd gwaith cartref yn cael ei hanfon allan bob dydd Gwener a bod yn ôl y dydd Llun canlynol.

Homework

 

LLYFR DARLLEN

Mae angen i'r plant sicrhau eu bod nhw yn dod â'u llyfrau darllen a chofnodion darllen personol i'r ysgol bob dydd Llun. Mae'r plant yn cymryd rhan mewn sesiynau Darllen dan Arweiniad drwy'r wythnos, ac rydym yn annog y disgyblion i ddarllen gartref i oedolyn yn rheolaidd, o leiaf unwaith yr wythnos. Rydym hefyd yn annog rhieni i ysgrifennu sylwadau yn y cofnod darllen pan fydd eich plentyn wedi darllen.

 

Reading

FFRWYTHAU

Rydym yn cael ffrwythau bob prynhawn lle mae eich plentyn yn gallu dod â darn o ffrwyth neu fyrbryd iach. Gwnewch yn siŵr bod yr holl botiau ffrwythau neu ffrwythau wedi'u labelu'n glir gydag enw eich plentyn.

 

Fruit

 

YMARFER CORFF

 

Fe fydd gwersi ymarfer corff i blant Cyfnod Sylfaen 1 (Miss Thomas), ar ddydd Mercher a phlant Cyfnod Sylfaen 2 (Miss Griffiths) ar ddydd Llun. Fe fydd angen dillad addas (e.e. siorts, crys ‑T a dapiau) i’r wers. Dewch â nhw i’r ysgol cyn gynted â phosibl. Fe fyddwn yn cadw nhw yn y bagiau.

 

Pe

 

GWISG YSGOL

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am waith eich plentyn a / neu les yn yr ysgol, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Diolch

Miss Thomas/Miss Griffiths

 

Long Term Plans/Cynlluniau Hir Dymor  

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

Tymor 1 

Creu Gwe ffrindiau
Cyflwyno stori o’r Beibl - Bartimeus
Son am yr hyn maent yn gwneud yn dda ac eisiau gwella
Gweithgareddau amser cylch
Dilyn rheolau - gemau bwrdd
Stori o’r Beibl - son am foesoldeb
Beth yw pwysigrwydd rheolau
Stori Dafydd a Goliath - beth yw’r neges?
Stori o’r Beibl - Meffiboseth
Sgwrsio am fobl sy’n llai ffodus na ni
Ymweliad Pudsey - ydy pawb yn debyg?
Hylendid - Pwysigrwydd cadw’n lan
Sut I glymu carau ar esgidiau
Peryglon germau - ymochi dwylo
Stori o’r Beibl –- Adda ac Efa - Beth yw’r peth cywir i wneud?
Dangos lluniau gwahanol wledydd - Gwahaniaethau a tebygrwydd
Stori’r geni
Y Fari Lwyd
Canu caneuon adnabyddus - unigol, grwp, dosbarth 

 

Tymor 2 

Addunedau - Plant i feddwl am adduned
Amser cylch - Beth sy’n gofidio’r plant a’r hyn sy’n eu gwneud yn hapus
Cydweithio - cymryd tro a gwrando ar eraill
Gwahanol fwydydd - cadw’n iach
Stori o’r beibl –- Arch Noa
Penderfyniadau - Stori ‘Y Bachgen a Waeddodd Blaidd’
Diolgelwch personol - Moesoldeb
Pwy ydym ni? - Sgwrsio am deulu, ffrindiau
Dydd Gwyl Dewi - Hanes Dewi Sant
Creu Pic ear y man
Teimladau - Dysgu geirfa ynghlwm a’r thema teimladau
Cwrteisi –- Pam ei fod yn bwysig I ddweud diolch ac os gwelwch yn dda
Pypedau - Datrys problemau gwahanol gymeriadau
Stori o’r Beibl - Y Samariaid Trugarog
Pwysigrwydd Brwsio Dannedd
Canu caneuon adnabyddus - unigol, grwp, dosbarth 

 

Tymor 3 

Chwilota yn yr awyr agored
Rhannau’r planhigion - Edrych yn yr amgylchyd
Gemau parasiwt
Pwysigrwydd helpu eraill
Son am yr ardal leol - Beth a phwy sydd yn ein helpu
Dilyn stori ac ymateb
Dangos gwahanol ddarnau o waith i’w cyfoedion a’i gwerthuso
Stori o’r Beibl - Y Pysgotwyr Pedr ac Andreas’
Beth sy’n gwneud ffrind da?
Cyfarwyddiadau - gweiathgareddau par
Cardiau cwrteisi
Creu gweddi
Canu caneuon adnabyddus - unigol, grwp, dosbarth
Beth yw hoff waith y plant dros y flwyddyn diwethaf  

 

Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu

Tymor 1 

Canolbwyntio ar gynnwys llyfrau
Dysgu penillion/hwiangerddi/rhigymau
Canolbwyntio ar synau llythrennau a geiriau
Adeiladu geiriau cyfarwydd a heriol
Creu brawddegau
Holi ac ateb cwestiynau
Canolbwyntio ar lawysgrifen
Synau dechrau a diwedd geiriau
Cymhariaethau
Patrymau brawddegol - Rwyn gweld, Rwyn hoffi...
Arddodiaid - ar, o dan
Acen grom
Creu rhestr
Gwaith darllen a deall
Yr wyddor
Darllen grwp/par/unigol
Lluosog eiriau
Marc cwestiwn
Llythrennau dwbl
Atalnodi - Atalnod llawn, bwlch bys, priflythyren 

 

Tymor 2 

Creu newyddion
Holi a chwilota am wybodaeth
Datblygu sgiliau gwrando a deall
Canolbwyntio ar y marc cwestiwn
Canolbwyntio ar yr ebychnod
Defnyddio patrymau - Rwyn..., Dw i..., Ga' i..., Roedd..., Roeddwn...
Defnyddio ansoddeiriau
Gwella ansawdd llawysgrifen
Geiriau croes
Atalnodi - Atalnod llawn, bwlch bys, priflythyren
Cadarnhau llythrennau dwbl
Gwrywaidd/benywaidd
Cymhariaethau
Llafariaid
Creu stori
Barddoniaeth
Sgwrsio a thrafod gan resymu
Canolbwyntio ar wella ansawdd ieithyddol ar draws y cwricwlwm 

 

Tymor 3 

Gwella ansawdd llawysgrifen
Creu stori gan ddefnyddio cyfres o luniau - stroi dren a map stori
Sôn am ddechrau, canol a diwedd stori
Dysgu ac ehangu geirfa
Cyflwyno sgwrs mewn stori
Ansoddeiriau
Barddoniaeth - cerddi acrostig ac odl
Yr Wyddor
Darllen unigol/par/grwp
Creu rhestrau
Casglu gwybodaeth
Creu gwahanol fathau o ysgrifen - rysait, ebost, carden post a.y.b.
Canolbayntio ar y collnod a'r acen grom
Cadarnhau gwaith darllen a deall
Defnyddio priod-ddulliau
Ehangu brawddegau
Atalnodi cywir- Atalnod llawn, bwlch bys, priflythyren 

Datblygiad Mathemategol

Tymor 1 

Cysylltu rhif i set
Enwi rhif i set o 0-20
Cymharu gwrthrychau hir a byr, hiraf a byrraf
Safle rhif
Deallusrwydd o'r eirfa cyn, rhwng ac ar ôl
Casglu data
Chwarae gemau bwrdd gan ddilyn rheolau pendant
Datrys problemau rhif
Mesur - defnyddio offer ansafonol
Geirfa mwy a llai
Rhifo 'mlaen ac yn ôl
Bondiau rhif hyd 10
Creu patrymau
Dysgu priodweddau siapiau 2d
Patrymau rhif (adio a thynnu)
Llinell rhif - ymlaen ac yn ôl
Pwyso - trwm, ysgafn a chydbwyso
Priodweddau siapiau 3d 

 

Tymor 2 

Parau rhif
Dysgu geirfa amser
Odrif ac eilrif
Dwbl rhifau
Dull gwrthdro (adio)
Adnabod dilyniant amser
Rhifau mwy a llai
Trefnolion - cyntaf, ail, trydydd a.y.b.
Dyddiau'r wythnos
Cyflwyno hanner
Adio tri rhif - Rhifo'r rhifau mwyaf/adio parau/adio hyd 10
Misoedd y flwyddyn
Trefn amser - rhwng, ar ôl a.y.b.
Datrys problemau - rhif, amser, siapiau a.y.b.
Gweithgareddau rhif
Storiau rhif hyd 10
Hanner rhif / dwbl rhif
Arwyddion mwy a llai
Rhifau bron a bod yn ddwbl
Tablau
Defnyddio ffon fetr
Geirfa mesur
Rhifau coll 

 

Tymor 3 

Rhifau yn eu trefn - rhifo 'mlaen ac yn ôl
Cadarnhau dealltwriaeth o siapiau 2d
Problemau arian - adnabod y darnau - sut i dalu
Rhifo'n ddeuoedd - ymlaen ac yn ôl
Geirfa pwyso - trwm, ysgafn, trymach, ysgafnach cydbwyso
Mwy a llai
Rhifo mewn grwpiau
Deall eilrif ac odrif
Adio 1 ac adio 10 i rif arbennig
Newid arian hyd 20c yn hyderus
Casglu a threfnu data
Chwilio am barau hyd 10 - 4+2+6=/7+3+5=
Chwarae rôl yn y siop
Degau ac unau
Cynhwysedd
Atgyfnerthu gwaith rhif y flwyddyn 

 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Tymor 1 

Canolbwyntio ar rhannau’r wyneb
Rhannau’r corff
Y tywydd - symbolau i gydfynd
Safle – uwchben, o dan, wrth, ar a.y.b.
Cyfarwyddiadau - ymlaen, yn ol, dde, chwith
Synhwyrau - Teimlo, blasu, arogli, clywed, gweld
Taith addysgol i ddefnyddio’r synhwyrau
Rheolau noson tan gwyllt
Ffynhonellau goleuni - beth sy’n rhoi golau I ni?
Clir a lletglir
Pobl yr ogofau - Creu arteffactau wedi’i creu o bren a cherrig a phaentiadau yn defnyddio
ffrwythau a baw
Son am guddliw - anifeiliaid sy’n guddliw 

 

Tymor 2 

Gwahanol fathau o drafnidiaeth
Llinell amser ceir - hen a newydd
Cyfeiriadau - chwith a dde
Arbrawf rholio a ddim yn rholio
Adolygu safle - uwchben, o dan, wrth, ar a.y.b.
Sut mae anifeiliaid yn teithio
Arbrawf newid siap - defnyddiau sy’n newid siap a ddim yn newid siap
Stori Sioni Siwmper
Gofalu am cywion bach
Cymharu arteffactau ddoe a heddiw
Gwahaniaeth rhwng ein gwisg ni a gwisg oes Fictoria
Beth mae adar yn ei roi i ni –- son am blu
Son am wahanol ddefnyddiau - cotwm, plu, gwlan, plastig a.y.b
Llinell amser cotwm a gwlan
Pa ddillad sy’n addas i wahanol dywydd
Creu rysait - Nythod pasg
Llinell amser esgidiau 

 

Tymor 3 

Cylchred dwr
Penillion am ddwr - Gwen a Gwyn
Ymchwilio ‘O ble mae dwr yn dod?’
Bwydydd iach ac afiach
Astudio’r falwoden a falwen ddwr
Ymweld a’r pentref –- Beth sydd ym Mrynaman?
Cyflwyno’r Mwmbwls, Abertawe - Beth sydd yn y Mwmbwls
Creu mapiau syml o Frynaman a Mwmbwls
Cymharu Brynaman a’r Mwmbwls
Son am pwll y cae a pwll glan mor
Taith addysgol i’r Mwmbwls i ymweld a’r traeth/mor/pwll glan mor
Arbrawf tywod
Creu symbolau i ddangos gwahanol aneddiadau
Son am gwahanol fathau o dai - sengl, par, fflat, byngalo a.y.b.
Arbrawf bara
Astudio’r Fuwch Goch Gota a’r wenynen
Gofalu am yr amgylchfyd - Plannu planhigion a phalu yn yr ardd 

Datblygiad Corfforol

Tymor 1

Cyd-symud
Trosglwyddo pwysau rhwng rhannau'r corff
Cydbwyso
Gwahanol ffordd o deithio
Siapiau cul a llydan
Cyflwyno sgiliau angenrheidiol ar gyfer dawnsio gwerin
Ymarfer camau/stepiau dawnsio
Deall rheolau ac elfennau gemau - gallu chwarae gemau cydweithredol a chystadleuol syml  

 

Tymor 2 

Canolbwyntio ar symudiadau - cyflym/araf
Creu gwahanol siapiau a dangos hyder cynyddol wrth gydbwyso
Creu patrymau
Datblygu sgiliau rholio, taflu, cicio a dal pel
Datblygu stepiau cyfarwydd er mwyn creu dawns
Teithio ar wahanol gyfarpar - Datblygu cydbwysedd
Trosglwyddo'r pwysau o'r traed i'r dwylo
Adnabod yr effeithiau a gaiff ymarfer corff ar eu cyrff wrth iddynt symud 

 

Tymor 3

Datblygu sgil rhedeg
Defnydio rhwystrau i ddatblygu sgil rhedeg
Taflu a dal pel - o dan yr ysgwydd
Neidio a glanio yn saff
Defnyddio'r 'springboard' - gwahanol siapiau wrth neidio
Datblygu stepiau cyfarwydd er mwyn creu dawns
Datblygu sgiliau batio a phel
Cicio/driblo'r bel r hyd rhwystrau
Rholio a derbyn gwrthrychau
Defnyddio cyfarpar mawr ac offer bach 

Datblygiad Creadigol

Tymor 1 

Canolbwyntio ar waith rhythm
Canu canheuon Y Cynhaeaf
Peintio'r wyneb gan gofio'r gwahanol rannau
Defnyddio gwahanol offer/rhannau'r corff i greu rhythm
Defnydd o 'pwns' - gwehyddu
Cynllunio a chreu lluniau symudol
Arbrofi â offerynnau - gwahanol deuluoedd
Creu 'sbring' a 'pop up'
Tynnu lluniau 3d
Canolbwyntio ar brintio
Egluro ystyr 'deinameg' - Gwrando ar gerddoriaeth
Defnyddio llun o'r jyngl fel sylfaen i waith lliw, siap, patrwm a.y.b.
Synnau torredig a hir
Hanes arlunydd George Seurat
Gwerthuso gwaith arlunydd enwog - Henri Rousseau (Tropical Storm)
Gwerthuso darn o gerddoriaeth  

 

Tymor 2 

Casglu syniadau ar gyfer creu car i tedi
Gwahaniaethu rhwng synau byr/hir
Perfformio gwaith rhythm - creu patrymau mewn grwp ac yn unigol
Creu car i tedi yn defnyddio gwahanol offer
Adnabod a disgrifio gwahanol synau - gwrando ar gerddoriaeth
Tynnu llun i gydfynd gyda darn o gerddoriaeth
Datblygu eu dealltwriaeth o gynllunio, dylunio, modelu, addasu a myfyrio
Arbrofi a dewis offerynnau i gydfynd gyda llun
Datblygu sgil sgrwnsio - papur tisw, crepe, metalig
Dysgu'r eirfa cywir r gyfer gwahanol offerynnau - plycio, chwythu a.y.b
Ymweliad arlunydd lleol i'r ysgol
Creu pot gan ddefnyddio clai
Creu carden pasg - defnyddio sgiliau blaenorol
Dysgu cerddi a chyfansoddi darn o gerddoariaeth i gydfynd
Dechrau sgwrsio am arlunydd enwog - Vincent Van Gough 

 

Tymor 3 

Adolygu gwaith arlunydd Vincent Van Gough - Creu llun personol o 'Flodyn yr Haul' yn defnyddio pasteli
Canolbwyntio ar seiniau traw a di-draw
Disgrifio'r gwahanol dai - Tynnu llun eu ty nhw gyda manylder
Sut mae offerynnau yn gweithio?
Canu caneuon yn gysylltiedig a'r tymor
Peintio llun 'o dan y mor'
Archwilio beth yw'r defnydd orau i wrthsefyll dwr
Archwilio ac arbrofi sut i wneud cwch
Gwrando ar gerddoriaeth ynglhwm a dwr
Cyd-ddweud hwiangerddi a phenillion yn ymwneud a'r thema
Adolygu gwaith rhythm
Adolygu gwaith ar ddeinameg
Creu collage o 'pwll y cae' gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau
Adolygu arbrofi gydag offer di draw
Defnyddio stori fel sylfaen - gwaith grwp i ddefnyddio offerynnau i gydfynd a'r stori
Paentio hoff ran o stori 'Antur y Dewin Doeth'